Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak dál s výstavbou domu pro seniory?

Jak dál s výstavbou domu pro seniory?

Původním investorem a vlastníkem projektu na Dům seniorů ve Stodůlkách je hl. město Praha. Vzhledem k tomu, že hl. město nemá v současnosti v rozpočtu finanční prostředky na tuto investici, uvažuje se o převzetí projektu a výstavbě domu v režii městské části. Vedení radnice požádalo hl. město o převedení stavebního povolení, zatím bez odezvy. Otázkou také je budoucí financování provozu domu. Jednotlivých klubů v zastupitelstvu městské části jsme se tedy zeptali: Myslíte si, že by městská část měla vybudovat dům pro seniory za své prostředky a provozovat jej?

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

Obecnou pravdou je, že populace stárne a stále více seniorů potřebuje různé sociální, především pečovatelské služby. Na území naší městské části je zajišťuje například středisko sociálních služeb či Farní charita Stodůlky. Dlouhodobě nám však chybí poskytovatel pobytových služeb typu domova pro seniory. Je velkou škodou, že plánovaná stavba tohoto zařízení, které tento rok vyprší stavební povolení, se opět „nevešla“ do investičních akcí magistrátu. Naši spoluobčané ovšem nepřestanou stárnout jen proto, že magistrát nemá finanční prostředky. Je tedy třeba hledat jiné cesty, například i stavbu za vlastní prostředky. Financování výstavby, ale i provozování takovéhoto zařízení však bohužel klade značné finanční nároky na zřizovatele. Proto doporučujeme provozovat takové zařízení ve spolupráci s dalším subjektem, který má s provozováním podobných zařízení zkušenosti.

Za klub ČSSD Lucie Lerch

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

Zastupitelský klub KSČM je pro výstavbu domu seniorů. Protože se zde nehodlá angažovat ani stát, ani hlavní město Praha, vzhledem ke svým známým vážným rozpočtovým problémům, je KSČM i pro výstavbu a provozování domu seniorů v lokalitě Sídliště Stodůlky (dnešní konečná autobusů) vlastními silami MČ Praha 13. Proto také zastupitelé KSČM hlasovali pro žádost, aby hlavní město Praha převedlo na Prahu 13 platné stavební povolení pro zmíněný dům seniorů a nenechalo jej v září 2013 propadnout. Tím by byly zmařeny naděje pro seniory i asi 20 mil. Kč, dosud vynaložených na přípravu projektu domu seniorů.
Praha 13 má v současné době něco přes 64 000 stálých obyvatel. I když je věkový průměr obyvatel Prahy 13 nižší, než je průměr celé Prahy, je absence domu pro seniory zjevně neúnosná.

Jan Zeman, vedoucí zastupitel KSČM Praha 13

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

Výstavba domu pro seniory v Praze 13 je jednou z priorit v programovém prohlášení rady, kterou prosazujeme dlouhodobě. Přípravu investičního záměru hl. města Prahy vybudovat domov pro seniory ve Stodůlkách jsme od počátku podporovali. V letošním roce hl. město přípravu výstavby v podstatě zastavilo. Aby stavební povolení nepozbylo platnosti, usilujeme o jeho urychlené převedení z hl. města na městskou část. Klub ODS je připraven podpořit záměr, aby výstavbu domu seniorů financovala MČ z prostředků, které získala z prodeje bytového fondu. Další otázkou je provoz domova. Mohl by být například svěřen externímu odborně způsobilému subjektu. Podmínkou je pro nás zajištění potřebného počtu míst pro klienty z Prahy 13 a kvalita poskytovaných služeb. Těm sociálně slabším by radnice případně mohla na úhradu nákladů přispět.

Ludmila Tichá, předsedkyně klubu ODS

 OBČANSKÁ KOALICE PRAHY 13

Záměr výstavby domu pro seniory (DPS) na území MČ Praha 13 byl obsažen ve střednědobém plánu sociálních služeb hl. m. Prahy (HMP) i ve Strategii rozvoje MČ P 13 už v r. 2009. Vzhledem k tomu, že seniorů na našem území neustále přibývá, je zapotřebí tuto otázku řešit již nyní. V roce 2011 byla vypracována studie proveditelnosti, projektová dokumentace a bylo rovněž vydáno stavební povolení pro HMP na výstavbu DPS s kapacitou cca 240 lůžek. V lednu t.r. Rada MČ P 13 požádala HMP o převod práv stavebníka, ale HMP dosud nerozhodlo. Praha 13 by mohla stavbu DPS realizovat z vlastních zdrojů, ale není schopna již ze svého rozpočtu financovat provoz. Proto je nutné, aby HMP přispívalo na převážnou část provozních nákladů. Pokud se tak nestane, je velice obtížné, aby Praha 13 DPS otevřela a provozovala. Zastáváme názor, že HMP by mělo vytvořit takové podmínky, aby uspokojilo potřeby svých občanů.

Vítězslav Panocha, klub OK Prahy 13

 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH OBČANŮ PRAHY 13

Klub Sdružení nezávislých občanů Prahy 13 (SNOP 13) je pokračovatelem Klubu zastupitelů pro výstavbu domova pro seniory. Navazuje na činnost Spolku občanských sdružení (Spolek 13). Jedním z našich hlavních cílů je výstavba domova pro seniory z Prahy 13. Projekt je hotov a stavební povolení vydáno. Na základě seriózního průzkumu, který náš klub provedl ve spolupráci s charitní ošetřovatelskou službou, je nutné s výstavbou začít co nejdříve. Současná situace v péči o naše seniory není adekvátní potřebám stárnoucí populace Prahy 13, a proto říkáme jednoznačné ANO výstavbě a provozu Domova pro seniory. Je zcela nepodstatné, z jakých peněz se bude stavět, vždy se jedná o veřejné finanční prostředky. Radnice Prahy 13 měla mnoho příležitostí k zahájení výstavby, ale všechny promarnila. Věříme, že po volbách 2014, zcela noví radní, domov pro seniory konečně postaví. Sledujte www.snop13.cz.

RNDr. Erika Prausová, SNOP 13, Klub Sdružení nezávislých občanů Prahy 13

STRANA ZELENÝCH A OBČANÉ PRAHY 13

Politický klub SZ a občané pro Prahu 13 podporuje výstavbu domu seniorů financovanou z finančních prostředků Prahy 13. Naše městská část má dnes kolem 60 tisíc obyvatel a počet obyvatel dále roste. Praha 13 bude do budoucna potřebovat zařízení typu dům seniorů. Nicméně je třeba si hned na začátku uvědomit, že výstavba a pak především provoz domu seniorů budou finančně hodně náročné. Při přípravě tohoto projektu tak budeme důsledně trvat na realistické a podrobné finanční analýze nákladů na výstavbu a na provoz takového domu. Určitě budeme sledovat i možnost výstavby multifunkčního objektu, tedy možnost zkombinovat do jednoho objektu bydlení pro seniory a např. startovací byty a k tomu navíc přidat komerční nebytové prostory typu restaurace/cukrárna, čistírna, malý kinosál, zdravotnické zařízení, tak, aby mohl být provoz celého objektu financován z více zdrojů a nebyl tak plně finančně závislý na dotacích z městské části.

Olga Sedláčková, Klub Strana zelených a občané Prahy 13

TOP 09

Zdánlivě jednoduchá otázka nemá jednoduchou a jednoznačnou odpověď. Přes mnoho výhrad ale říkáme opatrné ano. Ideální posloupností řešení těžkých životních situací je: zodpovědný jedinec, rodina, charitativní a církevní organizace, obec, stát. Reálný život ideální většinou není. Proto je účast obce při pomoci občanům často nutná. Obecní samospráva se má vyváženě starat o svou komunitu v každém ohledu tak, aby byl zajištěn alespoň základní standard kvality života jejích členů. Pokud po využití všech ostatních možností u nás žije tolik seniorů vyžadujících speciální péči, že nejefektivnějším řešením je stavba odpovídajícího zařízení, pak místní samosprávě v podstatě nezbývá nic jiného, než takové zařízení postavit a provozovat. V kontextu všech ostatních investičních akcí v Praze 13 je investice do domova pro seniory poměrně logická. Samozřejmostí je pak jeho využití především místními spoluobčany.

Za klub TOP09 Praha 13 Vojtěch Šeferna