Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Placené parkovací zóny Praha 13 nezavede

Placené parkovací zóny Praha 13 nezavede

V pondělí 20. května Rada MČ Praha 13 schválila usnesení, kterým zastavila veškeré přípravy zón placeného stání na území městské části. Veřejnou diskuzi o této možnosti občas provázely emotivní reakce. My jsme však hned v první fázi úvah jasně prohlásili, že budeme přihlížet k názorům obyvatel městské části a v žádném případě nebudeme rozhodovat proti jejich vůli. To jsme také dodrželi. Důsledně jsme se zajímali o stanoviska místních obyvatel a zvažovali všechna pro a proti navrhovaného opatření. Právě převažující odmítavý postoj veřejnosti byl nakonec jedním z hlavních důvodů, proč jsme od tohoto záměru ustoupili.

 

Úvahy o možnosti zřízení placených parkovacích zón se objevily v souvislosti se dvěma faktory - s rostoucím počtem mimopražských vozidel parkujících u nás v okolí stanic metra a obavami z důsledků plánovaného zavedení zón v sousední Praze 5, případně v Praze 6. To by totiž mohlo vést k vytlačení dalších středočeských řidičů, kteří běžně parkují v těchto městských částech, na naše území.

Zavedení zón v této souvislosti navrhovali i někteří občané a občanská sdružení. Nechali jsme si vypracovat analýzu dopravy v klidu, která nastínila, jak by případné placené zóny, zřízené v souladu s pravidly hl. města Prahy, vypadaly. Můj zástupce Aleš Mareček, který má dopravu v kompetenci, vyzval v prosinci 2012 prostřednictvím článku ve STOPu obyvatele Prahy 13, aby se v elektronické anketě vyjádřili k možnosti regulace parkování formou zón. Převážná většina respondentů (přibližně 80 %) se tehdy vyslovila proti jejich zavedení, pro bylo pouze 11 % odpovědí.

Abychom získali co nejreálnější obraz o vůli občanů a obdrželi také názor „mlčící většiny“, nechali jsme si pro jistotu vypracovat ještě reprezentativní výzkum veřejného mínění. Výsledky výzkumu, který probíhal v únoru a březnu, jsme obdrželi ve druhé polovině dubna. Výsledek sice nebyl tak výrazný jako v předchozí anketě, přesto však byl potvrzen většinový nesouhlas. Zavedení zón odmítá 51 % dotázaných, 23 % neumělo návrh posoudit a 26 % s parkovacími zónami souhlasilo. V souvislosti s tímto zjištěním a s dalším vývojem situace v Praze jsme se s místostarostou Alešem Marečkem dohodli, že rada oficiálně zastaví veškeré přípravné práce na vymezení zón placeného stání v Praze 13 a sdělí tuto skutečnost veřejnosti a Radě hl. m. Prahy. Ta má totiž konečné schvalování takovýchto dopravních opatření v Praze v kompetenci. Hlavní město nezávisle na nás v poslední době také změnilo svůj přístup a rozhodlo se přípravu nových zón v rámci Prahy pozastavit a nejprve upravit koncepci, kterou se tato oblast řídí.

Vedení Prahy 13 bude tedy hledat další možnosti řešení problémů s parkováním. V letních měsících bude dokončena výstavba parkovacích teras v ulici Janského. Jsem přesvědčen, že pozitivně ovlivní situaci na Velké Ohradě. Hlavním opatřením proti parkování cizích řidičů u stanic metra je samozřejmě budování parkovišť P + R. To je úkol hlavního města Prahy. Plán nového záchytného parkoviště ve Zličíně existuje. Termín zahájení výstavby je však zatím v nedohlednu. Vedení Prahy 13 bude důrazně trvat na tom, aby hl. město Praha, přes všechny problémy, s nimiž se potýká, otázku parkování ve svých okrajových částech řešilo.

David Vodrážka, starosta Prahy 13

 


 

 

Zapojíme se do přípravy nového územního plánu

V nedávné době zahájilo hl. město Praha přípravu svého nového územního plánu, který nazývá Metropolitním plánem. Současný územní plán spolu s pražskými obecně technickými požadavky na výstavbu jako základní dokumenty pro rozvoj regulují město v duchu 60. a 70. let minulého století. Pozemky města jsou popisovány na základě jejich funkčního využití. V tomto směru je velmi obtížné stavět nové živé město. Metropolitní plán by měl nově vymezit lokality se stejným charakterem a určit a ochránit jejich hodnoty. Dále se má plán zaměřit na pro město důležité definování veřejných prostranství a vymezení rozvojových ploch podmíněných regulačním plánem.

Útvar rozvoje města jako zpracovatel Metropolitního plánu vyzval jednotlivé městské části Prahy, aby se aktivně zapojily do přípravy, což je zcela nový a jistě chvályhodný postup. V první fázi je požadována rozvaha o charakteru území městských částí se zpracováním výsledných námětů pro Metropolitní plán. Chceme k přípravě územního plánu přistoupit zodpovědně a připravit pro zpracovatele skutečně kvalifikovaný podklad. Proto jsme se rozhodli pro spolupráci s architektonickou kanceláří Atelier K2 se zkušenostmi v oblasti urbanismu a zadali jí zpracování Námětů pro Metropolitní plán. Podle zadání vypracuje architektonická kancelář vedle analýzy současného stavu: a) Obraz města – vizi Městské části, b) určení lokalit a jejich charakterů, c) rozvahu o veřejném prostranství včetně prostupnosti území. Protože územní plán je dohoda o využití území města, počítáme se zapojením veřejnosti do tohoto procesu od samého počátku a připravujeme dvě veřejná projednávání.

Rád bych vás tímto pozval na první kolo veřejného projednání připravovaných námětů, které se uskuteční v pondělí 24. června 2013 od 17.00 hodin v zasedacím sále v přízemí radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí.
Tématem tohoto jednání, které bude moderovat zkušený nezávislý moderátor z Nadace Partnerství o.p.s., bude Dohoda o hodnotách a problémech na území MČ Praha 13.

V nejbližší době zřídíme na www.praha13.cz informační panel k novému územnímu plánu, do kterého nám budete moci posílat své náměty, návrhy k současnému stavu a budoucímu rozvoji městské části – co je v území hodnotné, co je naopak problematické, s čím jste spokojeni, co by se mělo vylepšit apod. Diskuze nad vizí města bude dále vedena se zástupci politických stran v zastupitelstvu, se státní správou ÚMČ Praha 13 a také se uskuteční odborný workshop za účasti renomovaných architektů. V září bude uskutečněno druhé veřejné projednání již nad rozpracovanými Náměty MČ Prahy 13 pro Metropolitní plán, které Atelier K2 přes prázdniny zpracuje.

Cílem výstupu je dohoda o využití území Prahy 13 s dotvořením moderního města v zeleni, města s kvalitním veřejným prostorem, s návazností na původní kompozici Jihozápadního Města a vyváženým názorem na jeho případný rozvoj. Výstup poslouží zpracovateli Metropolitního plánu jako podklad pro úvahy o tomto území v celopražském kontextu.

Veškeré informace o přípravě nového územního plánu sledujte na www.praha13.cz v oblasti Městská část – Důležité dokumenty – Územní plán.

David Vodrážka, starosta Prahy 13