Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Praha 13 bude mít Strategický plán

Městská část Praha 13 spouští důležitý projekt zaměřený na svůj budoucí rozvoj. V dubnu 2017 jsme začali pracovat na Strategickém plánu MČ Praha 13 na období 2018–2024. Do rozhodování o jeho podobě můžete být zapojeni i vy, občané Prahy 13.

Strategický plán je klíčovým dokumentem pro dlouhodobé plánování směřování městské části. Cílem je poskytnout veřejnosti i firmám základní představu o našich vizích. Tento dokument stanovuje dlouhodobé i krátkodobé cíle a rovněž jsou v něm vymezeny jednotlivé aktivity, jak těchto cílů dosáhnout. Strategický plán vychází ze skutečných potřeb a možností Prahy 13, odhaluje silné i slabé stránky či případné ohrožení dalšího rozvoje a hlavně čerpá z názorů veřejnosti i odborníků. Pozitivní na celé věci je fakt, že dokument strategického plánu si zachovává svou kontinuitu i přes další volební období.

Strategický plán a jeho přínosy

Potřebnost ucelené koncepce směřování městské části Praha 13 je nasnadě. Strategický plán s jasnou vizí je podkladem pro případnou změnu v mnoha oblastech. Za všechny jmenujme možné změny územního plánu, sestavování rozpočtu a rozpočtového výhledu, využívání dotací z evropských fondů a v neposlední řadě zapojování občanů a podnikatelů do rozvojových aktivit. Tento plán může sloužit jako podklad pro rozhodování o realizaci aktivit vedoucích k udržitelnému rozvoji.

Struktura strategického plánu

Struktura sestává ze tří částí – analytické, návrhové a implementační.


V našem případě bude analytická část shrnovat základní údaje o vývoji. Realizace právě probíhá a bude ukončena letos v srpnu. Dokument bude analyzovat obyvatelstvo, sociální a zdravotní služby, oblast bydlení, bezpečnosti, ekonomiky a rozvoje podnikání, technickou  infrastrukturu, dopravu, životní prostředí, územní plánování, školství, kulturní, sportovní a volnočasové aktivity a také řízení a správu MČ. Tyto údaje budou mimo jiné sbírány pomocí průzkumů mezi obyvateli naší městské části.

Druhá návrhová část stanoví strategické vize – kam se chce MČ posunout v horizontu 10 let, jaké budou naše priority a opatření. Při realizaci jsou brány v potaz výstupy a zjištění z provedených analýz. Jako podkladové materiály pro správné nastavení směrů rozvoje slouží mimo jiné podněty od občanů získané při jednání u kulatých stolů a veřejných projednáních. Předpokládaný termín realizace je srpen – listopad 2017.

Poslední, implementační část stanovuje způsob realizace strategických záměrů, určení odpovědnosti za naplnění cílů, obsahuje seznam projektů a postup tvorby akčního plánu na další roky. V našem případě je tato etapa stanovena na říjen – prosinec 2017. Účelem je nastavit proces realizace nově vzniklého strategického plánu do činnosti úřadu a organizačních složek MČ Praha 13.

Do přípravy se můžete zapojit i vy

Velmi důležitým podkladem pro vypracování strategického plánu jsou názory, preference a priority našich občanů. Chystáme pro vás průzkumy, pocitové mapy, program kulatých stolů a veřejných projednání. Už v červnu odstartujeme dotazníkový průzkum veřejného mínění, v rámci kterého můžete být osobně v ulicích kontaktováni tazateli. Dotazník bude možno vyplnit také elektronicky na webových stránkách projektu www.strategie-praha13.cz/pruzkum.

Od června do října budou rovněž spuštěny webové stránky s online pocitovou mapou www.strategie-praha13.cz/pocitova-mapa, ve které máte možnost označit místa, která v naší městské části považujete za problematická a opatřit tato místa patřičným komentářem.

Veškeré informace, jak se zapojit, naleznete na webových stránkách projektu www.strategie-praha13.cz, kde jsou uvedeny základní informace o projektu a kde budou průběžně zveřejňovány aktuální informace a dokumenty.

David Vodrážka, starosta MČ Praha 13