Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vyzvedněte si svůj voličský průkaz

Ve dnech 20. a 21. října 2017 se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Voličům, kteří jsou zapsaní ve stálém seznamu voličů na území městské části Praha 13 a v době voleb se nebudou zdržovat ve volebním okrsku v místě trvalého pobytu, vydá ÚMČ Praha 13 na jejich žádost voličské průkazy, díky nimž mohou hlasovat v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území ČR nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.


Žádost o vydání voličského průkazu může být podána od 2. května 2017 na ÚMČ Praha 13 těmito způsoby:

Nejpozději do 13. 10. 2017 do 16.00

  • v listinné podobě zaslané na adresu ÚMČ Praha 13 s úředně ověřeným podpisem voliče
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (ID: zv6bsur)

Nejpozději do 18. 10. 2017 do 16.00

  • osobně – s platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad), vyřizuje odbor občansko-správní: Ivana Petříková, 3. patro, tel. 235 011 317 nebo Pavla Herychová, 3. patro, tel. 235 011 314

Vzory žádostí o vydání voličského průkazu naleznete na www.praha13.cz. Voličský průkaz lze vydat nejdříve 5. října 2017, a to buď formou osobního předání, nebo vydání osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče. Voličský průkaz lze rovněž zaslat na adresu uvedenou v žádosti. Lhůta pro vydání voličského průkazu končí dne 18. 10. 2017 v 16.00.

Jana Dvořáková, vedoucí odboru občansko-správního