Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání zastupitelstva

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

Rada MČ Praha 13 mj.

SOUHLASILA

s poskytnutím dotace v oblasti volného času pro r. 2017 jednotlivým subjektům v celkové výši 400 000 Kč a s tím, aby nerozdělená částka ve výši 200 000 Kč byla ponechána na realizaci akcí pro veřejnost v průběhu roku 2017

VYHLÁSILA

podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Brdičkova dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pod evidenčním číslem veřejné zakázky P13 – 21213/2017

a SCHVÁLILA

výzvu k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k této veřejné zakázce

VZALA NA VĚDOMÍ

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování strategického plánu MČ P13 – projekt OPZ

a SOUHLASILA

s uzavřením smlouvy o zpracování strategického plánu MČ Praha 13 na období 2018–2024 s uchazečem Proces, s.r.o., Švabinského 1749/19, Ostrava, jehož nabídka byla komisí vyhodnocena jako nejlepší a zcela vyhovující požadavkům výzvy a zadávací dokumentaci

SCHVÁLILA

návrh Smlouvy o úhradě poskytovaných služeb přenosu dat a telekomunikačního spojení mezi subjekty na území MČ Praha 13 a přístupu k síti Internet (školská síť) uzavírané s firmou AV PARK, s.r.o. a návrh Smlouvy o úhradě poskytovaných služeb přenosu dat a telekomunikačního spojení mezi subjekty na území MČ Praha 13 (školská síť) a přístupu k síti Internet – Gymnázium J. Heyrovského

SCHVÁLILA

návrh typové smlouvy o výpůjčce zařízení uživatelům služby Tísňové péče Areíon – Život 90, z.ú. a seznam potencionálních uživatelů služby Tísňové péče Areíon – Život 90, z.ú.

SOUHLASILA

s předloženým podnětem na změnu ÚPn hl. m. Prahy na pozemcích parc. č. 282/26 a 2283/1 v katastrálním území Stodůlky, Praha 5 z funkční plochy DZ – tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladní terminály na SV – všeobecně smíšené a

NESOUHLASILA

s předloženým podnětem na změnu ÚPn hl. m. Prahy na pozemcích parc. č. 300, 301, 303, 305 a 306 v katastrálním území Stodůlky, Praha 5 z funkční plochy PZO – zahrádky a zahrádkové osady a VOP – vodní toky a plochy, plavební kanály na funkční plochu OB – čistě obytné s koeficientem míry využití «B»

SCHVÁLILA

smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na projekt Revitalizace veřejné zeleně v majetku MČ Praha 13

SOUHLASILA

s parkovými úpravami s vodním prvkem v lokalitě Velká Ohrada

JMENOVALA

na základě návrhu pověřeného tajemníka ÚMČ Praha 13 Ing. Jaroslava Mareše a v souladu se zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, a zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, do funkce vedoucího odboru školství Mgr. Jana Šafira s účinností od 1. 9. 2017

Helena Šlitrová, OKS