Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ulice Neustupného

Najdete ji v pražských Stodůlkách. Vychází severozápadním směrem z ulice Chlupovy a po dvojím zalomení západním směrem končí smyčkou. Pojmenována je po českém archeologovi a vysokoškolském pedagogovi Jiřím Neustupném.
Narodil se 22. září 1905 v Plzni. Nejprve studoval dějepis a zeměpis s pedagogickým zaměřením na slovanskou filologii a etnologii, kterou si rozšířil o prehistorickou archeologii.
Vše na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde v roce 1928 dosáhl titulu PhDr., v roce 1962 pak titulu DrSc.
Věnoval se období paleolitu a eneolitu, postupně se zaměřil na teorii a metodologii a obecné otázky pravěku. Až do 60. let 20. století prováděl terénní výzkumy – halštatské mohyly Újezd u Sv. Kříže, neolitického sídliště u Hlubokých Mašůvek, eneolitického sídliště Kaliště a hradiště u Brloha. Byl členem mnoha odborných organizací: od roku 1946 Archeologické komise ČAVU, později Archeologické komise ČSAV a od roku 1966 i místopředsedou světového archeologického kongresu v Praze. Redigoval odborná periodika - např. Obzor prehistorický, v Národním muzeu edici Fontes archeologici Pragenses a od roku 1969 Průvodce pravěkem. Během svého působení podnikl řadu studijních i výzkumných domácích i zahraničních cest.
Vedle praktické archeologie se významně věnoval teoretické muzeologické činnosti. Již v letech 1926–1946 byl tajemníkem Svazu českých muzeí, od roku 1950 přednášel muzeologii a vedl jím vytvořené Středisko pro výuku muzeologie FF UK při Národním muzeu. Napsal naše první příručky muzeologie a zasloužil se o moderně pojaté expozice Národního muzea (např. Pravěké dějiny Čech). Aplikoval první proudovou vitrínu Pravěkých dějin na našem území, která s adaptacemi trvá dodnes. Z jeho podnětu a pod jeho řízením proběhly stovky přednášek v Národním muzeu. Také jeho syn, Evžen Neustupný, se stal významným českým archeologem. Jiří Neustupný zemřel 28. srpna 1981.

Dan Novotný