Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Odbor občansko-správní

V našem putování radnicí městské části jsme se dostali k odboru občansko-správnímu. Odbor, který vede paní Šárka Mašková, zabezpečuje výkon celé řady služeb na úseku matrik, státního občanství, zajišťuje občanské obřady a slavnosti, nebo plní organizačně technické úkoly spojené s přípravou a provedením voleb. Pojďme se na rozmanitou práci osmnácti zaměstnanců podívat zblízka.
Odbor je rozdělený do tří oddělení a jeho pracovníci mají svá pracovní zázemí z velké většiny ve třetím patře. Jedinou výjimku tvoří kancelář ověřování, kterou naleznete v přízemí budovy vpravo od hlavního vchodu. S výjimkou jednoho pracovníka se jedná o ryze ženský kolektiv.

 • Oddělení matrik vede paní Martina Koloušková, která práci zde označuje za zajímavou, pestrou a obohacující, nicméně také za velmi náročnou. Není divu. Matrika je primární evidence a zdroj informací, ze kterých následně ostatní instituce, jsou-li k tomu oprávněny, informace čerpají.
 • K jedné z klíčových agend oddělení náleží příjem žádostí o udělení českého státního občanství a pomoc při jejich podání pro cizince s trvalým pobytem v Praze 13. Je třeba předložit matriční doklady, životopis, potvrzení o bezdlužnosti a některé další dokumenty. S tím vším žadateli na zdejší matrice pomohou a žádost potom odešlou k vyřízení na Ministerstvo vnitra ČR. Jednou ze základních podmínek pro udělení občanství je pětiletý trvalý pobyt a složení zkoušek z českého jazyka a reálií, které probíhají při Karlově univerzitě. Pokud ministerstvo žádosti vyhoví, je žadatel vyzván ke složení státoobčanského slibu. Jedná se o slavnostní obřad, při kterém se do rukou tajemníka,či jím pověřené osoby skládá slib a cizinec tímto nabyde české státní občanství. S dalšími kroky, jako jsou vyřízení českých matričních dokladů nebo změny jména a příjmení, opět poradí zaměstnanci oddělení matrik.
 • Oddělení vydává osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v případě, že se někdo chce oženit či vdát v zahraničí. Toto osvědčení je vázáno na trvalý pobyt v Praze 13. Kromě toho zcela samozřejmě oddělení zajišťuje svatební obřady. Nejčastěji se konají v obřadní síni, do které je vstup z bočního vchodu radnice. Obřad se po dohodě může konat i na jiném, vhodném místě v Praze 13. Svatby probíhají v předem stanovených termínech, které jsou zveřejněné na webových stránkách a v časopise STOP. Náš úřad jako jeden z mála umožňuje za poplatek obřad v kanceláři. Svatba tak probíhá pouze za přítomnosti oddávajícího, matrikářky, snoubenců a dvou svědků.
 • Oddělení matrik vyřizuje také například změnu jména či příjmení, sepisuje souhlasné vyjádření rodičů o určení otcovství a zpracovává podklady pro zvláštní matriku v Brně – narození, uzavření manželství a úmrtí občanů ČR v cizině nebo občanů, kteří získali státní občanství České republiky.
 • Na matrice je možné si také vyzvednout úmrtní list, jestliže osoba zemřela na území Prahy 13, případně Řeporyjí, které matričně přísluší úřadu naší městské části. Informace o úmrtí se předává České správě sociálního zabezpečení, příslušným soudům a v případě úmrtí cizince zastupitelskému úřadu cizího státu v ČR.
 • Důležité upozornění platí v případě rodných listů. Vyzvednutí jejich originálu či kopie je možné jen a pouze na matrice v místě narození. Rodný list u nás získají pouze ty osoby, které se narodily na území naší městské části a na Městské části Řeporyje. Ve většině případů se jedná o domácí porody, jelikož na území Prahy 13 se žádná porodnice nenachází.
 • Matrice náleží také agenda ověřování listin, podpisů na listinách a vedení jejich evidence. Za tento úkon se vybírá správní poplatek ve výši třicet korun za jeden podpis či za jednu stránku listiny. Ze zákona vyplývá, že není možné ověřit osobní doklady, žádné jiné jedinečné doklady nebo již jednou ověřené kopie originálů, pokud byl na originálu zajišťovací prvek. Pro občany, kteří žijí v zahraničí a vyřizují si tam své finanční záležitosti (například důchod) je možnost si na ověřování požádat o ověření podpisu na potvrzení o žití. Pro vstup do kanceláře je třeba si vyzvednout lístek s pořadovým číslem z číselníku v přízemí nalevo od hlavního vchodu, přičemž stačí jeden lísteček na libovolné množství ověřovaných dokumentů či podpisů. Ze zdravotních důvodů je možné, po předchozí domluvě, aby pracovnice ověřování navštívily klienta v místě jeho pobytu v rámci území Prahy 13.
 • Na kancelář ověřování se můžete obrátit rovněž v případě, že máte zájem vykonávat funkci přísedícího u Obvodního soudu pro Prahu 5.
 • Oslavit s pomocí tohoto oddělení můžete také jubilejní svatbu, nejdříve však tu, kdy společně prožijete padesát let.
 • Zatímco úřední hodiny celého odboru jsou stanoveny na pondělí a středu od osmi do osmnácti hodin a v úterý a ve čtvrtek od osmi do třinácti, kancelář ověřování má nad to otevřeno také v pátek od osmi do třinácti.
 • Dalším oddělením je úsek správního trestání. Jeho vedoucí paní Zuzana Baumruková se svými kolegy vede přestupková řízení například na úseku veřejného pořádku, občanského soužití či majetku. Oddělení vede rejstřík přestupků celého úřadu městské části a zajišťuje agendu výkonu trestu obecně prospěšných prací.
 • O něco veselejší pracovní náplň má třetí oddělení, a to sekretariát vedoucího odboru. Organizačně zajišťuje například agendu vítání občánků. K této malé slavnosti je třeba děťátko přihlásit v kanceláři ověřování, nebo ve 3. patře, kanc. č. 433. Přihlášku, kterou naleznete na webových stránkách úřadu, je možné poslat i prostřednictvím datové schránky některého z rodičů dítěte. Ideální věk přihlašovaného dítěte je okolo tří až šesti měsíců věku, je však nutné počítat s tím, že písemné pozvání obdržíte třeba až tři měsíce po přihlášení.
 • Oddělení dále vyřizuje agendu jubilantů. Ve věku sedmdesáti a pětasedmdesáti let dostávají jubilanti blahopřání. Při výročí osmdesát, pětaosmdesát a devadesát let dostávají dárkový balíček, a to buď při osobní návštěvě v jejich bydlišti, nebo si jej mohou sami po dohodě vyzvednout v kanceláři ověřování. Balíček si může vyzvednout místo jubilanta i jím pověřená osoba. Od devadesáti let věku je na jubilanty pamatováno s dárkovým balíčkem každý rok.
 • V závěru dodejme, že na bedrech oddělení leží také úkoly spojené s přípravou a provedením voleb do obou komor Parlamentu ČR, Evropského parlamentu, zastupitelstev obcí a volba prezidenta republiky. Dále plní úkoly na úseku sčítání lidu, domů a bytů a poskytuje pomoc orgánům statistiky i při jiných statistických zjišťováních.


Andrea Říčková