Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Volby do Evropského parlamentu

Dne 27. února 2024 byly prezidentem České republiky vyhlášeny volby do Evropského parlamentu. Na území České republiky se volby uskuteční ve dnech 7. a 8. června 2024, volí se 21 poslanců z celkem 720 členů Evropského parlamentu. Na území městské části Praha 13 bude probíhat hlasování v 58 volebních okrscích, jejichž adresy a popisy budou uvedeny na webových stránkách www.praha13.cz a vyvěšeny na úřední desce a ve všech okrscích. Adresa volební místnosti bude rovněž na obálce, ve které budou voliči doručeny hlasovací lístky. Volební místnosti budou otevřeny v pátek 7. června od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 8. června od 8.00 do 14.00 hodin. Volby neprobíhají na zastupitelských úřadech v zahraničí.

Voličem je

• občan ČR, který alespoň 8.června 2024 dosáhne věku 18 let,

• občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň 8. června 2024 dosáhne věku 18 let a je nejméně od 24. dubna 2024

přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR

Volič může hlasovat, 

pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nemá

• omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví a

• omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

Voliči, který není ve dnech voleb zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, nelze umožnit hlasování.

To neplatí, pokud volič v dny voleb:

• hlasuje na voličský průkaz nebo

• předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého pobytu a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.

Jen v takovém případě je volič v den voleb dopsán do výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, současně je povinen odevzdat komisi voličský průkaz či potvrzení o vyškrtnutí. 

Prokazování totožnosti a státního občanství

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství.

Občan ČR tak učiní

• platným občanským průkazem

• platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR

• platným cestovním průkazem

Občan jiného členského státu EU tak učiní například průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo občanským průkazem, resp. potvrzením o přechodném pobytu spolu s občanským průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno. V této souvislosti upozorňuji, abyste si včas zkontrolovali platnost svého dokladu. S prokázáním totožnosti  prostřednictvím digitálního občanského průkazu uloženého v mobilním telefonu se pro tyto volby nepočítá. Zákon o právu na digitální služby sice tuto formu umožňuje od 1. ledna 2024, avšak povinnost tuto formu umožnit je stanovena postupně a pro volby do Evropského parlamentu se na okrskové volební komise zatím nevztahuje.

Voličské průkazy

Volič může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi. Voličské průkazy se na počkání vydávají od 23. května 2024 do 5. června 2024 16.00 hodin, a to v úředních hodinách v 1. patře úřadu, kancelář č. 244, žádosti jsou k dispozici v místě výdeje. Občané, kteří požádali o voličský průkaz osobně do 22. května 2024 nebo zasláním prostřednictvím pošty či datové schránky do 31. května 2024, si hotový voličský průkaz mohou vyzvednout ve 3. patře úřadu, dveře č. 433/434. 

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, především zdravotních důvodů úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místo, ovšem pouze v územním obvodu volebního okrsku, ve kterém je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu, resp. kde se momentálně zdržuje, pokud mu byl vydán voličský průkaz. 

Žádosti voličů přijímá paní Pavla Herychová, tel. 235 011 314, e-mail: HerychovaP@praha13.cz, a v době voleb pak příslušná okrsková volební komise, telefonní spojení do okrskových volebních komisí budou zveřejněna na webových stránkách. O hlasování do přenosné volební schránky může požádat také volič, který ze zdravotních důvodů nemůže dojít až do volební místnosti, ke které není bezbariérový přístup, a odhlasuje do přenosné volební schránky např. v přízemí budovy, kde se volební místnost nachází. Využití této formy je na domluvě voliče a předsedy či zapisovatele okrskové volební komise, telefonní kontakty do každé volební místnosti budou včas zveřejněny na webových stránkách úřadu.

Hlasovací lístky

Nejpozději do 4. června 2024 budou hlasovací lístky doručeny všem voličům do poštovních schránek. V této souvislosti prosím, abyste si řádně své poštovní schránky označili a umožnili k nim přístup pracovníkům zajišťujícím roznos hlasovacích lístků. Pokud by se výjimečně stalo, že volič hlasovací lístky ve schránce nenajde, lze je ve dnech voleb získat ve volební místnosti. Voliči, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na úřední adrese (Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5), si mohou hlasovací lístky vyzvednout na informacích v přízemí úřadu, tito voliči jsou zařazeni do volebního okrsku 13045 a jejich volební místnost se nachází v ZŠ Mezi Školami 2322/1. 

Hlasování a úprava hlasovacího lístku

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Po příchodu do volební místnosti prokáže volič okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství. Poté obdrží volič od okrskové  volební komise prázdnou úřední obálku. Volič může požádat i o kompletní sadu hlasovacích lístků, pokud mu nebyly dodány nebo došlo-li k jejich poškození, jejich zásoba přímo ve volebních místnostech však není neomezená, proto je vhodné vzít si hlasovací lístky již z domova. S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Vybere si hlasovací lístek té politické strany, hnutí či koalice, jejíž kandidátku se rozhodl svým hlasem podpořit. Současně může, ale nemusí vyznačit na lístku až dva preferenční hlasy konkrétním kandidátům, a to zakroužkováním jejich pořadového čísla, poté vloží hlasovací lístek do úřední obálky. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než dvěma kandidátům, počítá se takový hlas ve prospěch politické strany, hnutí nebo koalice jako celku, k přednostním hlasům se ale nepřihlíží. Stejně se postupuje, pokud jsou na hlasovacím lístku jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána – k takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, komise mu hlasovaní neumožní. Po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat nebo upravit zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, popř. i úřední obálku vložit do volební schránky. Volební místnosti se uzavírají v pátek 7. června 2024 ve 22.00 hodin a v sobotu 8. června 2024 ve 14.00 hodin s tím, že se předtím umožní hlasovat všem, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní. 

Neplatné hlasy

Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků, může se to stát i omylem např. z důvodu slepení. Neplatné jsou dále hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, které jsou přetržené nebo které nejsou vložené do úřední obálky. Upozorňuji, že úřední obálka není ta, ve které byly voliči doručeny hlasovací lístky, tyto obálky jsou barevně rozlišeny.

Informace ve volební místnosti

Ve volební místnosti budou pro voliče k dispozici vzorové hlasovací lístky s označením „vzor“, dále volební zákon, informace o případném vzdání se kandidatury, odvolání kandidáta či zbavení práva být volen v případě kandidáta z jiného členského státu EU, a to v českém jazyce a v pracovních jazycích EU. Informace o základních zásadách hlasování do Evropského parlamentu zde pak musí být ve všech jazycích členských států EU, před volbami jsou rovněž k dispozici na informacích v přízemí úřadu.

Vážení voliči, doufám, že poskytnuté informace jsou dostačující. V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na odbor občansko-správní, tel. 235 011 313, e-mail maskovaS@praha13.cz. Potřebné informace získáte i na webových stránkách úřadu v záložce VOLBY. 

Šárka Mašková, vedoucí odboru občansko-správního