Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Prý se má ve stodůleckém Tescu stavět benzínová pumpa?

Prý se má ve stodůleckém Tescu stavět benzínová pumpa?

Společnost Carrefour Česká republika podala 27. 3. 2006 návrh na změnu rozhodnutí o umístění stavby „Kulturní a obchodní centrum Stodůlky“, tedy dnešního Tesca, spočívající v doplnění čerpací stanice pohonných hmot. Protože stanice je navrhována v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje, podal navrhovatel zároveň žádost o povolení výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu v hl. m. Praze.
Útvar rozvoje hl. m. Prahy vydal ke stavbě souhlasné stanovisko, Rada MČ Praha 13 naopak 22. 5. 2006 vyjádřila své negativní stanovisko jako účastník řízení. Stavební úřad 31. 7. 2006 rozhodl, že se změnou souhlasí, protože podle Územního plánu hlavního města Prahy je umístění benzínové pumpy v daném místě výjimečně přípustné. Čerpací stanice by měla být zabezpečena tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vod a současně napojena na městskou kanalizaci. Na toto rozhodnutí jsme reagovali vznesením připomínky, že MČ Praha 13 nesouhlasí z důvodu možné kolize s významným krajinným prvkem -„rybníčkem“. Námitce stavební úřad nevyhověl s odůvodněním, že stavba nenaruší stávající charakter území, nezhorší rozhodující parametry životního prostředí a že ani odbor ochrany přírody magistrátu nestanovil ve svém kladném stanovisku ke stavbě benzínové pumpy žádné zvláštní podmínky. Odvolání MČ Praha 13 bylo přezkoumáno také stavebním odborem magistrátu, který 19. 1. 2007 naše odvolání zamítl a původní rozhodnutí potvrdil. Protože rada městské části se odmítla se stavbou benzínové pumpy v sousedství chráněného rybníčku smířit, rozhodla na svém zasedání 19.2. o využití mimořádných opravných prostředků. Podáváme tedy Ministerstvu pro místní rozvoj podnět k zahájení přezkumného řízení. Pak už budeme moci pouze vyčkat, zda ministerstvo našemu podnětu vyhoví a jak případné řízení dopadne. Osobně se domnívám, že na našem území je benzínových pump dostatek a že přednost by mělo dostat životní prostředí.


Od dubna bude opět v provozu minigolfové hřiště v Centrálním parku. Kdy bude otevřeno a kde bude možno si půjčit hole?

Minigolfové hřiště v Centrálním parku bude otevřeno od 1. 4. denně od 8 do 21 hodin (v říjnu a listopadu od 9 do 18 hodin). Hráči samozřejmě mohou hrát vlastními holemi nebo si je mohou půjčit. Při plánování hřiště jsme od počátku chtěli, aby půjčování holí probíhalo přímo na místě. Na vybudování potřebného objektu v areálu minigolfu jsme ale v loňském roce bohužel neměli prostředky. Přestože se však hole půjčovaly poměrně daleko (na zimním stadionu), bylo hřiště na podzim velmi oblíbené a zahrálo si hodně lidí. Letos postavíme na hřišti nový objekt, kde se budou hole a míčky půjčovat a kde se bude rovněž prodávat občerstvení. Stavět se začne na jaře. Než bude dokončen, bude půjčování golfových holí zajištěno v Klubu Mlejn (Kovářova 1615/4) od 31. března denně od 16.00 do 22.00 hodin za vratnou zálohu 500 Kč (cena 1 hole). Hole si můžete půjčit na dobu maximálně 3 dnů, budete-li chtít hrát od rána, můžete si je tedy vyzvednout den předem. Protože Klub Mlejn je nedaleko, věřím, že vám toto provizorní řešení bude vyhovovat. Příjemnou hru!