Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Revitalizace prvního vnitrobloku dokončena

Revitalizace prvního vnitrobloku dokončena

V loňském roce byla zahájena revitalizace šesti sídlištních vnitrobloků, financována s výraznou podporou z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. V závěru března byly dokončeny veškeré práce na prvním z nich - vnitrobloku Heranova – Kálikova. Revitalizace zde zcela změnila koncepci vnitrobloku. Původní mlatový plácek na míčové hry nahradilo moderní sportoviště s umělým povrchem za téměř 2,3 miliónu korun. S ohledem na obyvatele bylo sportoviště posunuto směrem k jižnímu výstupu z bloku. Dětské hřiště v severní části bylo prostorově rozšířeno a oploceno, dostalo nový tvar a bylo vybaveno moderními herní prvky. Náklady na rekonstrukci hřiště přesáhly 1,5 miliónu korun. Zásadní součástí projektu byla revitalizace zeleně.

 

Byla zachována většina zdejších vzrostlých stromů, došlo pouze ke kácení několika stromů a odstranění nevhodných keřových skupin, které byly nahrazeny vyšším počtem vhodnějších dřevin. Výsadby dřevin vycházely z půdních i klimatických podmínek a byly voleny tak, aby později nebylo nutné provádět tolik bezpečnostních či udržovacích řezů.

 

V poslední fázi byly umístěny lavičky a odpadkové koše. Současně proběhlo položení zbytku dlažeb a úpravy zeleně, která utrpěla dlouhou zimou. Celkové náklady na revitalizaci tohoto vnitrobloku dosáhly částky 4,7 miliónu korun, z toho 4,2 miliónu tvořila dotace složená z finančních prostředků Evropské unie, hlavního města Prahy a České republiky. Práce na ostatních vnitroblocích úspěšně pokračují, o jejich průběhu vás budeme i nadále informovat.

 

Jana Gilíková, vedoucí odboru životního prostředí

 


 

Prodej bytového fondu bude pokračovat

Vzhledem k častým dotazům nájemců obecních bytů na další kroky při prodeji bytového fondu jsme se rozhodli zveřejnit nejčastější otázky a odpovědi na ně. Rozhodně se nemusíte obávat, že byste mohli něco zmeškat. Všichni nájemci budou osloveni osobním dopisem a o všech krocích budeme informovat ve STOPu a na webových stránkách úřadu.

Kdy bude prodej bytů zahájen?


Vzhledem k množství bytů nabízených k prodeji a množství úkonů (vypracování prohlášení vlastníka, zaměření bytů, vypracování znaleckých posudků a kupních smluv), bude realizaci prodeje zajišťovat specializovaná firma. Realizátor prodeje vzejde z výběrového řízení, které je v současné době vypsáno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách.

K otevírání nabídek dojde v polovině dubna a poté bude navržený realizátor předložen ke schválení radě městské části. V průběhu května předpokládáme uzavření smlouvy o dílo a stanovení harmonogramu jednotlivých prací. O dalším postupu budou oprávnění nájemníci informováni jak realizátorem prodeje, tak i prostřednictvím správcovské firmy.

Stihneme si zajistit úvěr nebo hypotéku?


Všichni nájemci budou mít dostatek času na rozhodnutí, zda kupní cenu uhradí hotově nebo formou úvěru či hypotéky. Budou písemně vyzváni k přijetí nabídky, která bude již obsahovat cenu a veškeré relevantní informace. Na závazné přijetí této nabídky budou mít podle platných právních předpisů maximální lhůtu 6 měsíců, což bude jistě dostatečně dlouhá doba na zajištění financování.

Jaká bude cena bytů?


Cena bude stanovena znaleckým posudkem, který bude zohledňovat jak obsazenost bytu a standardní stav, tak i stáří objektu. Podle zkušeností našich, ale i jiných městských částí, by se cena neměla významně lišit od předešlých prodejů.

Bydlím ve společné domácnosti s rodiči, jsem zde i trvale hlášená. Rodiče nemají finanční prostředky na odkoupení bytu a já mám zájem koupi financovat. Zároveň bych ale chtěla být uvedena na kupní smlouvě.

Bytová komise doporučila schválit možnost tzv. rozšíření nájemní smlouvy v případech, kdy děti nebo vnoučata žijí ve společné domácnosti se svými rodiči nebo prarodiči. Zájemce má tedy možnost požádat o rozšíření nájemní smlouvy a pokud splní všechny zákonné podmínky, stane se dalším oprávněným nájemcem obecního bytu.

Kde získám potvrzení o tom, že nevlastním žádnou nemovitost na území Prahy?

Osvědčení i negativní osvědčení o vlastnictví nemovitosti na území hl. města Prahy vydává Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Pod Sídlištěm 9, Praha 8-Kobylisy na základě předložení osobních údajů a rodného čísla a uhrazení poplatku ve výši 50 korun. Toto osvědčení není možné získat prostřednictvím internetového přístupu ani na Czech POINTu. Osvědčení nesmí být v době odeslání dopisu o přijetí závazné nabídky starší než 1 měsíc, nemá tedy smysl shánět si ho předem.

Iva Říhová
vedoucí oddělení majetku OMBAI