Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro.

 

Rada MČ Praha 13 mj.

 

SCHVÁLILA


Organizační a Podpisový řád ÚMČ Praha 13 pro rok 2012 včetně orientačního počtu 229 systemizovaných pracovních míst

 

VYHLÁSILA


veřejnou zakázku na služby formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na Kompletní výrobu regionálního časopisu STOP Městské části Praha 13 a

JMENOVALA


komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek

 

VZALA NA VĚDOMÍ


zprávu nezávislého auditora o účetní závěrce KD Mlejn, o.p.s., k 31. 12. 2010 a zprávu o realizaci dodávky kulturních služeb za rok 2011 pro účely vyúčtování 1. části dlouhodobého grantu poskytnutého KD Mlejn, o.p.s., Městskou částí Praha 13 na období 2011-2015

 

VZALA NA VĚDOMÍ


protokol o výsledku periodické finanční namátkové kontroly vyúčtování a využití grantů MČ Praha 13, které byly uděleny pro rok 2011 v oblasti využití volného času a

SOUHLASILA


s navrženými doporučeními uvedenými v protokolu o výsledku periodické finanční namátkové kontroly vyúčtování a využití grantů MČ Praha 13, udělených pro rok 2011 v oblasti využití volného času

 

SCHVÁLILA


výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku zadanou v jednacím řízení bez uveřejnění na Dořešení stavby zateplení objektu DDM Stodůlky, Chlupova 1800 - vícepráce, která byla podána společností PROMINECON CZ a.s. (před změnou: PROMINECON GROUP a.s.), neboť nabídka obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách

 

VZALA NA VĚDOMÍ


zprávu o vytíženosti lůžek ve Středisku sociálních služeb Prahy 13 a v Domově sv. Karla Boromejského za rok 2011

 

Zpracovala: Helena Šlitrová