Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zastupitelstvo schválilo rozpočet

Hlavním bodem programu prvního letošního zasedání Zastupitelstva městské části Praha 13, které se konalo 27. února, bylo projednání a schválení rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný a počítá s příjmy a výdaji ve výši 431 milionů korun. Oproti rozpočtu na rok 2018 se jeho celkový objem snížil o 25 %.

Příjmovou stránku tvoří zejména transfery ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. m. Prahy a z vlastní hospodářské činnosti – součet těchto tří částek činí 375 mil. Kč. Stejně jako v loňském roce jsou do rozpočtu zapojeny prostředky z prodejů bytových domů a bytů. Tyto prostředky, tentokrát ve výši téměř 40 mil. Kč, jsou určeny na krytí investičních akcí, které již zastupitelstvo schválilo. Další část příjmů tvoří předpokládané daňové a nedaňové příjmy ve výši 56 mil. Kč (např. správní poplatky, místní poplatky apod.).

Výdajová stránka rozpočtu na rok 2019 zahrnuje 366 mil. Kč neinvestičních výdajů a přibližně 65 mil. Kč na investice. Na oblast školství bude vydáno celkem 93 milionů korun (z toho téměř 49 milionů tvoří neinvestiční příspěvky pro ZŠ a MŠ, přes 8 milionů půjde na opravy a údržbu ZŠ a MŠ a téměř 18 milionů půjde na splátku úsporného projektu přeměny topných systémů ve školách). Na životní prostředí je vyčleněno přibližně 56 mil. Kč. Z toho 44 mil. Kč jde na údržbu zeleně a chodníků, 2 mil. Kč jsou vyčleněny na modernizaci herních a sportovních prvků, rekonstrukci cyklotras, modernizaci vodohospodářského zařízení a projektovou dokumentaci na dětská hřiště a sportoviště. Neinvestiční výdaje do sociální oblasti a zdravotnictví jsou ve výši 21 mil. Kč. Přes 11 mil. Kč jde do oblasti dopravy, z toho je více než 6 mil. Kč určeno na opravy a údržbu komunikací, kanalizačních vpustí a dopravního značení.

-red-