Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

Rada MČ Praha 13 mj.

SCHVÁLILA

pravidla dotačního řízení městské části Praha 13 v oblasti sociálních a návazných služeb a rodinné politiky pro rok 2019

SOUHLASILA

s vyhlášením dotačního řízení městské části Praha 13 v oblasti sociálních a návazných služeb a rodinné politiky pro rok 2019 dle předložených Pravidel dotačního řízení městské části Praha 13 v oblasti sociálních a návazných služeb a rodinné politiky pro rok 2019

SOUHLASILA

s předloženým záměrem Bytový dům Chalabalova na pozemku parc. č. 1080/24 v k.ú. Stodůlky za podmínky, že investor projedná návrh s vlastníky sousedních objektů

VZALA NA VĚDOMÍ

hodnocení nabídek VZMR a jednání hodnotící komise vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku s názvem Vybavení vybraných školských objektů na území MČ Praha 13 výukovými pomůckami (ICT vybavením) pomocí projektu Místní akční plán II rozvoje vzdělávání pro Prahu 13
a

SCHVÁLILA

výběr nabídky, která byla podána uchazečem Vcomfort, s.r.o., Uhříněveská 42, 100 00 Praha 10

VZALA NA VĚDOMÍ

hodnocení nabídek VZMR a jednání hodnotící komise vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku s názvem Vybavení vybraných školských objektů na území MČ Praha 13 výukovými pomůckami (stavebnicemi) pomocí projektu Místní akční plán II rozvoje vzdělávání pro Prahu 13

a

SCHVÁLILA

výběr nabídky, která byla podána uchazečem T-E-V Pardubice, s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.

SCHVÁLILO

rozpočet MČ Praha 13 na rok 2019 (více na str. 4)

SCHVÁLILO

změnu využití finančních prostředků z prodeje technologických celků ve výši 2 537 500 Kč z akce Dětská televize na akci Přípravné práce související s rekonstrukcí kuchyně ZŠ Janského 2189

SCHVÁLILO

poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč pro Pétanque pro vás, z.s. poskytnutí dotace ve výši 3 250 000 Kč pro KD Mlejn, o.p.s.

SCHVÁLILO

prodej volných nebytových jednotek vč. spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a zastavěných pozemcích zájemcům, uvedených v seznamu NJ č. 12, kteří podali nejvyšší cenovou nabídku za volnou NJ a splní všechny podmínky dané usnesením č. UZ 0301/2013 z 11. 9. 2013 a zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění

ULOŽILO

místostarostovi Petru Zemanovi prověřit možnosti prodeje nebytových prostor, a to zveřejněním, prostřednictvím internetových aukcí a veřejných zdrojů

SCHVÁLILO

Strategický plán MČ Praha 13

Zpracovala Jana Krákorová