Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

RADA MČ PRAHA 13 MJ.

schválila

poskytnutí dotace pro Středisko výcviku vodících psů, z.s., ve výši 23 000 Kč a návrh smlouvy o poskytnutí dotace schválila materiál Střednědobý výhled rozpočtu Střediska sociálních služeb Prahy 13 na období 2022 – 2023

schválila

na základě protokolů z jednání hodnotící komise a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek vztahujících se k podlimitní veřejné zakázce na  služby s názvem Poskytování služeb přenosu dat a telekomunikačního spojení mezi subjekty na území MČ Praha 13 a poskytování služeb přístupu k síti Internet období 2021 – 2025 výběr nejvhodnější nabídky podané účastníkem T-Mobile Czech Republic, a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4 a smlouvu o poskytování služeb dle nabídky vybraného účastníka

schválila

na základě protokolu hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Intenzivní  péče o sadové úpravy a zeleň na Šostakovičově náměstí, Praha 13 smlouvu o dílo s fi rmou Zahradní architektura Kurz, s.r.o., K Holému vrchu  1091, 155 00 Praha 5 – Řeporyje vzala na vědomí předloženou zprávu o plnění usnesení RMČ za uplynulé období k termínu 31. 1. 2021 včetně zápisu z jednání kontrolního výboru ZMČ ze dne 18. 2. 2021, splnění uložených úkolů

a schválila

nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů, žádost o zrušení úkolů, a to ve smyslu návrhů nositelů úkolů

nesouhlasila

  • se záměrem Bytový dům s ubytovacími jednotkami v ulici Kovářova č.p. 73/1
  • s realizací záměru Vila v ulici Podohradská na pozemcích parc. č. 2534, 2535 a 2652/1 v k.ú. Stodůlky
  • se zástavbou pozemku parc. č. 2313/21 v k.ú. Stodůlky pěti montovanými domky


ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 MJ.

schválilo

rozpočet MČ Praha 13 na rok 2021 (rozpočet hlavní činnosti, fi nanční plán zdaňované činnosti včetně správcovských fi rem, rozpočet  příspěvkových organizací: ZŠ, MŠ, DDM, Rekreační objekt Kozel a rozpočet Střediska sociálních služeb Prahy 13)

schválilo

předložený materiál Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2022 – 2026

schválilo

poskytnutí dotace pro Czech Photo Center, s.r.o., ve výši 250 000 Kč a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

vzalo na vědomí

předloženou zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13 za uplynulé období k termínu 31. 1. 2021 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru  ZMČ ze dne 18. 2. 2021 a splnění uložených úkolů

a schválilo

nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů ve smyslu návrhů nositelů úkolů

vzalo na vědomí

předloženou Výroční zprávu o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního obvodu Praha 13 za školní rok 2019/2020

Zpracovala Helena Šlitrová