Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Reaguje místostarosta Petr Zeman

K příspěvku pana zastupitele je především nutno poznamenat, že zmíněná desetiletí trvající kauza je natolik právně složitá, že je myslím nanejvýš nezodpovědné publikovat informace způsobem, který je vytržen z kontextu událostí a je zcela zavádějící.
Je pravdou, že městská část pronajala pozemek za účelem stavby garáží soukromého investora společnosti RG stavby, s.r.o., vedena snahou navýšit kapacitu parkování pro občany v dané oblasti. Nájemní smlouva byla řádně zveřejněna na úřední desce úřadu. Městská část si ve smlouvě vyhradila, že investor na střeše stavby vybuduje parkoviště, které bude sloužit veřejnosti bezúplatně.
Poté co tento investor stavbu realizoval, přestal plnit své povinnosti ze smlouvy, tj. zamezil veřejné užívání parkoviště, později pak i přestal hradit městské části nájemné za pozemek.
Městská část se nejprve domáhala svých práv podáním žaloby a na plnění smluvních povinností u příslušného soudu. Soudní spor trval cca více jak 8 let a městská část byla nakonec úspěšná.
V mezidobí investor společnost RG stavby, s.r.o., převedl svá práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy na svoji dceřinou společnost RG invest, s.r.o., a to formou tzv. cese, neboť mu hrozila insolvence. Společnost RG invest, s.r.o., později učinila to samé na další společnost RG parking, s.r.o.
Následně pak původní investor RG stavby, s.r.o., na sebe podal u příslušného soudu návrh na likvidaci, jelikož byl v insolvenci. Zde je nutno poznamenat, že všechny 3 firmy byly vlastnicky a příbuzensky propojené.
Městská část tedy na plnění ze smlouvy zažalovala poslední firmu RG parking, s.r.o., avšak zde bezúspěšně, neboť soud po dalších letech konstatoval, že nadále je k plnění povinností povinen původní investor který je v insolvenci.
Městská část přitom již dříve vůči tomuto subjektu řádně uplatnila svoji likvidační přihlášku, neboť tento investor RG stavby, s.r.o., na sebe, jak již bylo zmíněno, u příslušného soudu vyhlásil likvidaci.
Společnost RG stavby, s.r.o., poté zanikla bez nástupce a byla vymazána z obchodního rejstříku. Likvidační zůstatek byl zanedbatelný. Jelikož už nebylo osoby, u které by mohla městská část uplatnit své požadavky, nezbylo nic jiného, než příslušnou pohledávku odepsat.
Veřejné parkoviště na střeše budovy se pak společným úsilím městské části a především nového vlastníka budovy kterým je Společenství vlastníků jednotek garáže Archeologická podařilo po letech soudních sporů opětovně zpřístupnit bezúplatně široké veřejnosti, což byl primární cíl celé věci. Momentálně je pozemek řádně pronajat tomuto Společenství.

Petr Zeman, místostarosta MČ Praha 13