Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přímá linka starosty Bc. Davida Vodrážky

Na dubnovém zastupitelstvu byly projednány změny v zásadách prodeje bytových technologických celků. O čem zastupitelstvo rozhodlo?

Zastupitelstvo městské části projednalo a schválilo návrhy rady, které v mnoha ohledech vycházejí vstříc kupujícím, tedy nájemníkům nabízených bytových domů. V některých bodech tedy došlo k revokaci usnesení zastupitelstva č. 351 ze 7. 9. 2005:

  1. První změnou je umožnění určitého časového posunu při placení kupní ceny. Podle nového znění záměru prodeje může tedy kupující právnická osoba zaplatit kupní cenu ke dni podání návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí, nebo do devadesáti dnů ode dne podání návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru, pokud před podáním návrhu na vklad předloží městské části smlouvu o úvěru, kterou uzavřela s příslušnou bankou.
  2. Právnická osoba převezme za úplatu veškeré pohledávky na bytech v prodávaném technologickém celku včetně poloviny příslušenství (poplatek z prodlení, služby právníka atd.). Nyní byla nově stanovena maximální výše, kterou kupující zaplatí za pohledávku jednoho dlužníka (na jedné bytové jednotce), a to na 300 000 korun.
  3. Podobně je tomu u nebytových prostor v prodávaných technologických celcích - právnická osoba převezme za úplatu veškeré pohledávky (bez příslušenství), maximálně však do výše 300 000 korun za jednoho dlužníka (nebytovou jednotku). Pohledávky za bývalými nájemci, kteří v bytě nebydlí (či nebytovou jednotku neužívají) a byt, resp. nebytový prostor, je již obsazen novým nájemcem, zůstanou městské části.
  4. Po mnoha jednáních v politickém klubu a konzultacích s dalšími zainteresovanými orgány jsme také předložili návrh na poskytnutí slevy z kupní ceny technologických celků ve výši 100 000 EUR každé právnické osobě, se kterou bude uzavřena kupní smlouva o převodu technologického celku. Zastupitelstvo tak schválilo maximální veřejnou podporu ve smyslu zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, která je možná bez kolize s pravidly Evropské unie.

Po Velikonocích jsem se ještě sešel s panem Františkem Jandou a několika dalšími zástupci nájemníků. Jednali jsme o otázkách stanovení slevy a o možnosti požádat Evropskou komisi prostřednictvím příslušných samosprávných orgánů hl. města Prahy a Ministerstva pro místní rozvoj o zahájení tzv. notifikačního procesu o projevení souhlasu s poskytnutím další slevy (veřejné podpory).

Schválené změny podmínek prodeje jsou podle mě již nyní výrazným vstřícným krokem ve prospěch kupujících nájemníků. Rozhovory o tom, že by bylo lepší prodávat technologické celky po jednotlivých bytech, považuji v tuto chvíli za zbytečné. Tento postup by skutečně přinesl jen problémy a spory. Jsem přesvědčen, že podmínky prodeje jsou rozumné a že se prodej uskuteční.

Je ještě nějaká šance, že v bývalém Meinlu v Hábově ulici budou potraviny?

Protože se na to často ptáte a mě osobně tento problém také velmi trápí, obrátili jsme se na současného majitele objektu, společnost Alfa Real Estate. Ta nás ujistila, že oslovila všechny řetězce, které se zabývají prodejem potravin, a že žádný neměl o prodejnu zájem. Máme tedy souhlas znovu vyzvat případné zájemce o provozování prodejny (plocha 1933 m2, prodejní plocha 772 m2), aby kontaktovali vlastníka objektu na tel. 255 724 024 (p. Pobuda) nebo na e-mailu pobuda@mel-cz.com