Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

RADA MČ PRAHA 13 mj.

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro.

RADA MČ PRAHA 13 mj.

 • VYHLÁSILA
  podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zateplení a stavební opravy objektu Husníkova 1078-2082, objektu Horákova 2062-2063, objektu Přecechtělova 2241-2243 a Kurzova 2244-2245 formou otevřeného řízení, jejíž oznámení bude zveřejněno prostřednictvím provozovatele Informačního systému o veřejných zakázkách
 • SCHVÁLILA
  výběr nejvhodnější nabídky, která byla podaná uchazečem COMTESYS, spol.
  s r.o., neboť nabídka byla vyhodnocena podle předem zveřejněných kritérií jako nejvýhodnější na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Audit informačních technologií
 • SCHVÁLILA
  výběr nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky na služby vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení na Ostrahu radnice Prahy 13, která byla podaná uchazečem Agentura Život, s.r.o.
 • SOUHLASILA
  s poskytnutím grantů pro oblast volného času ve výši 500 tis. Kč, v oblasti sociální péče a služeb v celkové hodnotě 500 tis. Kč a v oblasti sociálních služeb na uvedené projekty v celkové hodnotě 600 tis. Kč
 • NESCHVÁLILA
  navýšení smluvní ceny správcovským firmám za poskytované služby při správě nemovitostí v majetku MČ Praha 13 o míru inflačního koeficientu ve výši 6,3 % dosaženého v roce 2008
 • VYHLÁSILA
  - podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Výměna oken v bytových domech ve správě správní firmy Intergate, s.r.o.
  - podlimitní veřejnou zakázku formou otevřeného řízení na stavební akci Stavební úpravy a dostavba KD Mlejn
  - podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na Revitalizaci sídlištních vnitrobloků
  - veřejnou zakázku malého rozsahu na Technický dozor při realizaci stavby revitalizace sídlištních vnitrobloků
 • SCHVÁLILA
  výběr nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky Regenerace výtahů - odstranění provozních rizik Mohylová 1965-1966, Husníkova 2078-2082, Fantova 1751-1756, Přecechtělova 2228, 2229, 2231, 2238, podané firmou OTIS, a.s.

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 mj.

 • SCHVÁLILO
  závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2008
 • SCHVÁLILO
  použití finančních prostředků z prodeje technologických celků na realizaci investičních akcí s navýšením celkové částky o 38 850 tis. Kč
 • SCHVÁLILO
  poskytnutí grantů ve 2. grantovém řízení pro oblast sociálních služeb na projekty
  v celkové hodnotě 600 tis. Kč
 • SCHVÁLILO
  předloženou aktualizovanou Koncepci rozvoje MČ Praha 13 pro období 2007 –2013
 • SCHVÁLILO
  prodej TC 3 bytových domů Fantova č.p. 1751-1756 Bytovému družstvu Fantova TC 3 dle příslušných smluv
 • VZALO NA VĚDOMÍ
  ukončení etapy prodeje bytového fondu ke dni 15. 4. 2009
  a
 • ULOŽILO
  ZS p. Zemanovi
  předložit do 31. 12. 2009 koncepci nakládání s bytovým fondem ve svěřené správě MČ Praha 13.

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS