Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Informace pro voliče

Informace pro voliče

Vážení spoluobčané, v těchto dnech vrcholí organizační příprava voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které proběhnou ve dnech 28. a 29. 5. 2010 a řídí se zákonem číslo 247/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Volební místnosti budou k dispozici voličům v pátek 28. 5. od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 29. 5. od 8.00 do 14.00 hod.

Kdo a kde může volit

Voličem je každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a nenastala u něj některá z překážek volebního práva uvedených v § 2 zmíněného zákona - tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a zbavení způsobilosti k právním úkonům.

Voliči jsou zapsáni v tzv. stálém seznamu voličů tam, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu. O správnosti zápisů ke své osobě se mohou voliči osobně přesvědčit po předložení průkazu totožnosti a požádat o doplnění údajů nebo opravu zápisu v přízemí budovy Úřadu městské části Praha 13, Sluneční nám. 2580/13, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel u pí Přikrylové (č. dveří 134). Území městské části Praha 13 je rozděleno do 50 volebních okrsků.

Adresu okrsku, kde bude volit, najde každý volič na své obálce s hlasovacími lístky, kterou obdrží do schránky. Kromě toho jsou sídla všech volebních okrsků uvedena na internetových stránkách www.praha13.cz pod odkazem Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Takže již nyní si můžete ověřit, do kterého volebního okrsku jste zařazeni a kde budete volit. Pokud si nejste jisti, můžete zavolat na tel. 235 011 317 nebo na bezplatnou informační linku 800 130 000.

Voličské průkazy

Voliči, kteří budou v době voleb mimo své trvalé bydliště a nebudou moci volit ve svém volebním okrsku, mohou volit v jiném volebním okrsku na tzv. voličský průkaz. Vydání voličského průkazu se poznamenává do stálého seznamu voličů. Každý volič může být zapsán pouze v jednom výpisu ze seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v den voleb v kterémkoli volebním okrsku na území ČR, popř. ve zvláštním volebním okrsku při zastupitelských a konzulárních úřadech v zahraničí. O vydání voličského průkazu lze požádat buď osobně po prokázání totožnosti v budově Úřadu městské části Praha 13, ve 3. patře č. dveří 433 u sl. Koppové a v její nepřítomnosti u pí Herychové, ve 3. patře č. dveří 426, nebo formou písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem voliče. Odbor pak vydá voličský průkaz buď přímo žadateli nebo osobě, která se prokáže plnoumocí s ověřenýmpodpisemvoliče žádajícího o vydání průkazu, popř. jej voliči zašle na udanou adresu.

Konec lhůty pro doručení písemného podání žádosti o vydání voličského průkazu na úřad je stanoven na 21. 5. 2010, pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu pak na 26. 5. 2010 do 16.00 hod. Lhůty jsou stanoveny zákonema nelze jeměnit. Pro zjednodušení žádostí o vydání vol. průkazu jsme připravili formuláře, které jsou k dispozici na informacích v přízemí radnice a také ke stažení na www.praha13.cz.

Voličské průkazy lze vydávat od 13. 5. 2010 v budově Úřadu městské části Praha 13, ve 3. patře, č.dv. 433 po předložení OP v následujících termínech:

čt 13.5. 8.00 – 16.00, pá 14.5. 8.00 – 14.30, po 17.5. 8.00 – 18.00, út 18.5. 8.00 – 16.00, st 19.5. 8.00 – 18.00, čt 20.5. 8.00 – 16.00, pá 21.5. 8.00 – 14.30, po 24.5. 8.00 – 18.00, út 25.5. 8.00 – 16.00, st 26.5. 8.00 – 16.00

Případné další dotazy zodpoví slečna Koppová, tel. 235 011 317 nebo paní Herychová, tel. 235 011 314.

Zkontrolujte si platnost svého občanského průkazu

Na základě zkušeností z minulých voleb připomínám, že volič musí prokázat při volbách svou totožnost a státní občanství. Je proto nutné, abyste si včas zkontrolovali platnost svých občanských průkazů a nevystavovali se tak zbytečným problémům, kdy až ve volební místnosti zjistíte, že máte propadlý občanský průkaz a musíte tak žádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelné zóny. Pokud však taková situace nastane nebo dojde ke ztrátě či odcizení vašeho OP v době voleb, budeme připraveni váš problém vyřešit.

Zásady hlasování

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Po příchodu do volební místnosti volič prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR nebo cestovním průkazem. Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrží od volební komise prázdnou úřední obálku, popř. i hlasovací lístky. Neprokáže- li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Po obdržení úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Voliči, který se neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, komise hlasování neumožní. V prostorách pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič (nikoliv však člen okrskové volební komise) a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky. Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacímlístkempřed okrskovou volební komisí do volební schránky.

Hlasování mimo volební místnost

Voliči mohou ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat, aby mohli hlasovat mimo svou volební místnost – např. ve svém bydlišti. V tomto případě okrsková volební komise vyšle k voliči (v rámci územního obvodu volebního okrsku) dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. I při tomto způsobu hlasování musí být zachována tajnost hlasování. Pokud již nyní víte, že se např. z důvodu svého zdravotního stavu nebudete moci dostavit do volební místnosti, obraťte se na paní Herychovou, tel. 235 011 314 a ve dnech voleb i na okrskové volební komise ve svém volebním okrsku.

Jak získat hlasovací lístky

Hlasovací lístky vám budou v souladu se zákonem dodány nejpozději tři dny přede dnem voleb, tj. do 25. 5. 2010 do poštovních schránek. Na obálce, která slouží pouze pro doručování, budete mít vyznačen volební okrsek a volební místnost s adresou, kde budete hlasovat.

Prosíme v této souvislosti o umožnění přístupu k poštovnímschránkám, aby ti, kdo budou hlasovací lístky doručovat,mohli svůj úkol bez problémů splnit. Pokud by se zcela výjimečně stalo, že byste hlasovací lístky ve své poštovní schránce nenalezli nebo z jakéhokoliv důvodu potřebovali nové hlasovací lístky, budou vámvydány na informacích v přízemí radnice a ve dnech voleb ve volebnímístnosti vašeho volebního okrsku.

Na co si dát pozor, aby byl váš hlas platný a jak je to s preferenčními hlasy

Hlas voliče je neplatný, je–li v úřední obálce několik hlasovacích lístků. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, které jsou přetržené nebo nejsou vloženy do úřední obálky.

V souladu s ustanovením § 39 cit. zákona může volič vložit do úřední obálky pouze jeden hlasovací lístek. Ten je platný, je-li totožný se vzorem vyvěšeným ve volební místnosti a není-li přetržený. Na hlasovacím lístku zvolené strany, který vkládáte do úřední obálky, můžete zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u čtyř kandidátů vyznačit, kterému z kandidátů dáváte přednost.

K přednostním hlasům vyznačeným pro kandidáty, kteří se po registraci kandidátní listiny vzdali kandidatury, nebo byli stranou odvoláni, se nepřihlíží, případné přednostní hlasy pro ně vyznačené se nepočítají. Proto se po příchodu do volebnímístnosti vždy ujistěte, že vámi vybraný kandidát se nevzdal kandidatury, nebo nebyl stranou odvolán. V každé volebnímístnosti bude seznamtakových kandidátů vyvěšen. Dále zde budou vyvěšeny vzory platných hlasovacích lístků. Věřím, že výše uvedené informace jsou pro vás dostačující k bezproblémovému průběhu voleb. V případě jakýchkoliv nejasností se obracejte na pracovníky občansko-správního odboru na tel. 235 011 317 nebo 314.

Mgr. Jana Dvořáková
vedoucí odboru občansko-správního