Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro.

RADA MČ PRAHA 13 mj.

 • SCHVÁLILA
  podnět do návrhu nového územního plánu hl.m. Prahy: Změna navržené funkční plochy SM – smíšená na funkční plochu ZM– zeleň městská, na pozemcích severně od křižovatky ulic Mukařovského a Archeologická podél tubusu metra mezi stanicemi metra Luka a Lužiny
   
 • NESOUHLASILA
  s předloženým záměrem Viladomy Praha 13 – Stodůlky na pozemku parc. č. 1236/22, k. ú. Stodůlky a s výjimečně přípustným umístěním části připojovacích komunikací ve funkční ploše ZMK – zeleň městská a krajinná 
   
 • SOUHLASILA
  s vyhlášením 2. grantového řízení v oblasti sociálních služeb pro rok 2010 dle předložených Podmínek pro udělení grantu MČ Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2010 
   
 • SOUHLASILA
  s poskytnutím grantů v oblasti volného času na projekty uvedené v návrhu grantové komise v celkové hodnotě 416 tis. Kč
   
 • SOUHLASILA
  s předloženým záměrem Centrální depozitář Umělecko-průmyslového muzea v Praze na pozemcích parc. č. 2392/1, 2392/7 a 2392/17, v k. ú. Stodůlky, ul. Červeňanského za podmínky, že investor umožní v rámci programové náplně pořádání výukových programů pro potřeby školměstské části Praha 13
   
 • SOUHLASILA
  s předloženým záměrem Sportcentrum Stodůlky, Praha 13, na pozemcích parc. č. 2072/8, 2109/1, 2109/2, 2109/3, 2110/2, 2110/3, 2111/1, 2111/3 a 2245/17, v k. ú. Stodůlky, jižně od komunikace Armády
   
 • UDĚLILA
  Komenského plaketu a plaketu Za obětavou práci ve školství vybraným pedagogickým pracovníkům dle návrhů ředitelů základních a mateřských škol Prahy 13 
   
 • SOUHLASILA
  s poskytnutím grantů v oblasti sociální péče, sociálních a doprovodných služeb pro rok 2010 na projekty v celkové hodnotě 550 000 Kč
   
 • SOUHLASILA
  s oznámením záměru Sportcentrum Stodůlky, Praha 13, k.ú. Stodůlky, zpracovaného v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, po zapracování připomínek odboru životního prostředí, odboru dopravy a odboru stavebního a dále za podmínek splnění opatření popsaných v kapitole 4.4 o opatřeních k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí
   
 • SCHVÁLILA
  výběr nejvhodnější nabídky, která byla podaná k nadlimitní veřejné zakázce na služby Poskytování energetických služeb v objektech 13 mateřských škol MČ Praha 13 uchazečem Sdružení firem ENESA, a.s. , a EVČ, s.r.o., neboť nabídka tohoto uchazeče byla dle předem zveřejněných hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele

 

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

 


 

Zastupitelstvo MČ Praha 13 vzalo dne 21. dubna na vědomí zánik mandátu paní Zuzany Wenzelové na funkci člena Zastupitelstva městské části Praha 13 z důvodu úmrtí a vznik mandátu pana Martina Kurzweila, prvního náhradníka téže volební strany a téhož volebního obvodu z voleb do zastupitelstev obcí v r. 2006.