Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Od roku jedna po raný středověk

Profil spodní části železářské pece odkryté na Nové Kolonii ve Stodůlkách. (Foto Muzeum hl. m. Prahy)

Od roku jedna po raný středověk

První čtyři století na počátku našeho letopočtu nazýváme dobou římskou. Stopy po Keltech u nás mizí a na naše území postupně přicházejí různé skupiny polabských Germánů, žijící ve spojeneckých, válečných i obchodních kontaktech s římskou říší. Od poloviny 5. století se také Čechy stávají dějištěm velkého stěhování národů. V té době místo polabských Germánů zaujímá další germánský kmen Langobardů. Pozůstatky osídlení z doby římské na území Prahy 13 – zatím nepříliš početné – se našly u Prokopského potoka ve Stodůlkách a dále na různých místech v sousedních Řeporyjích. Nejvýraznější je výrobní areál pro zpracování železné rudy a železa ve Stodůlkách, v okolí ulice Na Dolnici. V její blízkosti byla při stavbě sportoviště v Centrálním parku odkryta část sídliště železářů z doby římské a další soustava železářských pecí se našla na ploše dnešních bytových domů Nová Kolonie. Nálezy z konce doby římské a následné doby stěhování národů z Prahy 13 zatím nemáme. Od poloviny 6. století většina Germánů z Čech odchází a zároveň přicházejí na naše území Slované, usazují se tu a v průběhu následujících století vytvářejí stát, jehož ústředím se stává Praha a Pražský hrad. To jsme již pokročili do období raného středověku, jehož převážnou část nazýváme také dobou hradištní.

Plán hradiště Butovice pořízený Břetislavem Jelínkem na konci 19. století. (Muzeum hl. m. Prahy)Z dnešní Prahy 13 pocházejí stopy raně středověkého osídlení převážně z blízkosti historického jádra Stodůlek. Časně slovanská a starohradištní keramika se našla u východního konce ulice K Zahrádkám ve Stodůlkách. Kolem ulice Armády a náměstí Na Lužinách existovalo slovanské sídliště v 8. – 9. století i v 11. – 12. století. Kostrové hroby z doby hradištní byly zachyceny v bývalé pískovně v Chabech a v bývalých cihelnách Dezortově u Kovářovy ulice a Šafránkově v prostoru křižovatky ulic Nárožní a Bucharova. V těsném sousedství hranic dnešní Prahy 13 se nachází butovické hradiště, které bývalo v 8. – 9. století nejen centrem zdejšího slovanského osídlení, ale patřilo i do soustavy slovanských hradišť na území Prahy. Jeho areál o rozloze asi 9 hektarů nad údolím Prokopského potoka byl ze tří stran přirozeně chráněn strmými svahy a na severovýchodě a východě byl ohrazen dvěma pásy příčného opevnění. Vnější val se díky zemědělské činnosti nedochoval.

Část kamenné hrací desky pro hru mlýn nalezená v prostoru butovického hradiště. (Foto I. Kyncl, Muzeum hl. m. Prahy)Vnitřní val, dnes v podobě výrazné meze vedoucí napříč hradištěm, rozděluje jeho plochu na dvě části. Archeologický výzkum v roce 1964 odhalil na severním obvodu hradiště stopy zaniklého raně středověkého opevnění.

Bouřlivý stavební rozvoj dnešní městské části Praha 13, který začal již v 70. letech minulého století, stále trvá. Větší i drobné zemní zásahy rychlým tempem ničí často významné a nenahraditelné archeologické terény a památky. Za přítomnosti archeologů však přinášejí cenné a díky novým metodám i stále podrobnější informace, které vytvářejí a doplňují mozaiku poznání naší dávné historie i dějin městské části Praha 13.

Miroslava Šmolíková, Muzeum hl. města Prahy