Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

RADA MČ PRAHA 13 MJ.

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro.

 

RADA MČ PRAHA 13 MJ.

VZALA NA VĚDOMÍ


zprávu o činnosti Střediska sociálních služeb Prahy 13 za rok 2010
a

SOUHLASILA


s převodem přebytku hospodaření Střediska sociálních služeb Prahy 13 v plném rozsahu do rezervního fondu SSS Prahy 13 na žádost ředitele střediska

SCHVÁLILA


předložené statuty všech komisí Rady MČ Praha 13

VZALA NA VĚDOMÍ


odstoupení Ing. Vítězslava Panochy z funkce člena představenstva Společnosti Západního Města, a.s., ke dni 28. 3. 2011
a

ZVOLILA


Mgr. Petra Slepičku do funkce člena představenstva Společnosti Západního Města, a.s., s účinností od 28. 3. 2011

SOUHLASILA


- s poskytnutím grantů v oblasti volného času na projekty uvedené v návrhu grantové komise, v celkové hodnotě 600 tis. Kč
- s poskytnutím grantů v oblasti sociální péče, sociálních a doprovodných služeb pro rok 2011 v celkové hodnotě 570 tis. Kč

SCHVÁLILA


předložený návrh úpravy struktury a programu televizního vysílání Prahy 13

VZALA NA VĚDOMÍ


provedené finanční kontroly ve 2. pololetí r. 2010, včetně nedostatků zjištěných odborem kontroly ÚMČ Praha 13, a rekapitulaci navržených opatření a jejich dodržování

 

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 MJ.

VZALO NA VĚDOMÍ


informaci o současném stavu správy finančních prostředků na základě smluvního vztahu s Key Investments, a.s.
a

ULOŽILO starostovi


učinit veškeré kroky vedoucí k uspokojení nároků MČ Praha 13 plynoucích z uzavřené smlouvy o obhospodařování investičních
nástrojů s Key Investments, a.s.

SCHVÁLILO


převod nevyčerpaných finančních prostředků z prodeje technologických celků do roku 2011 na realizaci vybraných investičních akcí

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS