Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zajímalo by mě, jak to vypadá s penězi uloženými u společnosti Key Investments. Četl jsem o nějakých problémech v novinách...

Zajímalo by mě, jak to vypadá s penězi uloženými u společnosti Key Investments. Četl jsem o nějakých problémech v novinách...

Média věnují otázkám spojeným se společností Key Investments velkou pozornost, ne vždy jsou však informace přesné. Proto stručně vysvětlím genezi celé záležitosti.

V minulém roce jsme hledali způsob, jak výhodně zhodnotit volné finanční prostředky, které jsme tehdy nemohli jinak využít. Z možností, které se nabízely, se nám jako nejvýhodnější jevila nabídka investiční společnosti Key Investments a. s., která nabídla zhodnocení vložené investice minimálně ve výši 3,5 % p.a. (p.a. = přepočteno na roční výnos).

Městská část měla v té době také informace o pozitivních zkušenostech tří měst, dvou městských částí a jednoho kraje, které úspěšně zhodnotily finanční prostředky u Key Investments.

Před uzavřením smlouvy si městská část nechala vypracovat dvě právní analýzy od renomovaných právních expertů se  zaměřením na kapitálový trh. První z nich zhodnotlila, že připravovaná smlouva odpovídá obvyklým podmínkám na finančních trzích a poskytuje vyvážený poměr mezi indikovaným výnosem a rizikem. Současně obě konstatovaly, že nedojde ke změně vlastníka finančních prostředků, nýbrž pouze k jejich poskytnutí do správy Key Investments. Prostředky tedy zůstanou nadále ve vlastnictví městské části. Na základě druhé právní analýzy byla do návrhu smlouvy zakomponována ustanovení zajišťující ochranu zájmů městské části, např. závazek společnosti Key Investments zaručit minimální výnos z počáteční hodnoty obhospodařovaného majetku. Dále v případě, že by hodnota majetku klesla pod počáteční hodnotu, je povinna uhradit Praze 13 případnou ztrátu spolu se zaručeným výnosem.

Návrh smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů předložila rada městské části zastupitelstvu, které dne 21. 4. 2010 záměr zhodnotit finanční prostředky schválilo a uložilo mi podepsat smlouvu. Smlouva o obhospodařovaní investičních nástrojů mezi MČ Praha 13 a Key Investments a. s. byla uzavřena 6. 5. 2010 na dobu šesti měsíců a uloženo bylo 200 miliónů korun. Později byla smlouva dvěma dodatky prodloužena do 31. 12. 2010 a poté do konce trvání rozpočtového provizoria pro rok 2011. Toto provizorium skončilo schválením rozpočtu dne 9. 3. 2011 a k tomuto dni skončilo také obhospodařování finančních prostředků. Ve sdělovacích prostředcích se negativní informace o podnikání Key Investments a pokutě od České národní banky objevily teprve počátkem února 2011.

V době podpisu zmíněné smlouvy, ani v době schvalování dodatků neměla Rada MČ Praha 13 ani já osobně o těchto informacích žádné povědomí. Po ukončení rozpočtového provizoria jsem 10. 3. vyzval společnost Key Investments k vyúčtování a převedení finančních prostředků na účet městské části.

Protože ze strany Key Investments nedošlo k okamžitému převedení prostředků, ale k návrhu jiného postupu, uzavřeli jsme smlouvu s Advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák, aby nás zastupovala ve všech záležitostech týkajících se smlouvy s Key Investments. Na základě následného jednání převedla společnost Key Investments na účet MČ Praha 13 částku 49,9 miliónů korun a částku 752 000 korun, jakožto výnos jednoho z dluhopisů, a zavázala se postupně převést i zbývající část uložených prostředků včetně výnosu.

Do této chvíle nedošlo k žádné škodě na majetku městské části. Vedení městské části se nedopustilo žádného pochybení. Naším prvořadým cílem je získat zpět veškeré svěřené prostředky včetně výnosu a učiníme všechny kroky k tomu, abychom toho dosáhli, v případě nutnosti i soudní cestou.

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, tel. 235 011 212 nebo 235 011 202
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz