Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Seznamy voličů pro volby do Evropského parlamentu

Prezident České republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů č. 24/2014 Sb., dne 19. 2. 2014 volby do Evropského parlamentu, které se na území ČR uskuteční ve dnech 23. a 24. 5. 2014. V rámci městské části Praha 13 probíhá hlasování v 51 volebních okrscích, jejichž adresy a popisy budou uvedeny na webových stránkách www.praha13.cz. Volební místnosti budou otevřeny v pátek 23. května od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 24. května od 8.00 do 14.00 hodin.

Volby neprobíhají na zastupitelských úřadech v zahraničí.

Právo volit na území ČR do Evropského parlamentu má:

  • občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let
  • občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a který je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu na území ČR, tj. nejméně od 9. 4. 2014, a je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, příp. si ve lhůtě do 13. 4. 2014 žádost o zápis do seznamu podá. Bližší informace poskytne paní Přikrylová z odboru osobních dokladů a evidence obyvatel v přízemí budovy Úřadu MČ Praha 13, Sluneční nám. 2580/13, č. dv. 134, tel. 235 011 505. Zde si také můžete podat žádost o zápis do seznamu voličů. Telefonicky lze získat pouze obecné informace. Skutečnost, zda jste zapsáni v seznamu voličů, lze ověřit pouze osobně po předložení průkazu totožnosti

Volit může pouze občan, u kterého nevznikla překážka ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, a to omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti.

Seznamy voličů pro volby do Evropského parlamentu

Občané ČR, kteří jsou k datu 13. 4. 2014 přihlášeni na území MČ Praha 13 k trvalému pobytu, budou do tohoto seznamu automaticky zaneseni. Občané jiného členského státu Evropské unie mohou hlasovat na území České republiky, pokud jsou na území MČ Praha 13 nejméně od 9. 4. 2014 přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu a požádali si nejpozději do 13. 4. 2014 o zápis zápis do seznamu voličů MČ Praha 13. Zákon o volbách do Evropského parlamentu neumožňuje běžně dopsat voliče do seznamu voličů ve volební místnosti tak, jako v jiných typech voleb. Výjimkou je, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo předloží potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého pobytu a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.

Doporučuji si údaje o své osobě v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu ověřit. Údaje lze ověřit pouze osobně po prokázání totožnosti a státního občanství na odboru osobních dokladů a evidence obyvatel, dveře č. 134 v přízemí budovy Úřadu MČ Praha 13, Sluneční nám. 2580/13.

Voličské průkazy

Volič, který nebude v době voleb do Evropského parlamentu v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz, který jej opravňuje hlasovat v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky. O jeho vydání mohou voliči vedení v seznamu voličů MČ Praha 13 požádat na Úřadu MČ Praha 13, odboru občansko- -správního, Sluneční nám. 2580/13, 3. patro, kancelář č. 433, u paní Andrey Veverkové, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, elektronickým podáním prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 8. 5. 2014 na adresu Úřadu MČ Praha 13, Sluneční nám. 2580/13, 158 00, Praha 5, do datové schránky Úřadu MČ Praha 13 nebo do elektronické podatelny na e-mailovou adresu epodatelna@p13.mepnet.cz.

Výdej voličských průkazů bude zahájen v kanceláři č. 433 od 8. 5. 2014 a bude ukončen 21. 5. 2014 v 16.00 hodin. Lhůty jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit.

Pro podání žádosti o vydání voličského průkazu jsme připravili formuláře. Bližší informace lze získat na tel. 235 011 317 u paní Andrey Veverkové, popř. elektronicky dotazem na e-mailovou adresu VeverkovaA@p13.mepnet.cz.

Prokazování totožnosti a státního občanství

Po příchodu do volební místnosti prokáže volič svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu a že je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území MČ Praha 13. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může ze závažných, především zdravotních důvodů, požádat úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, ovšem pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Žádosti voličů na území MČ Praha 13 v této věci přijímá a informace poskytuje paní Herychová, tel. 235 011 314, popř. elektronicky na e-mailu HerychovaP@p13.mepnet.cz a v době voleb pak příslušná okrsková volební komise.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky budou doručeny všem voličům do poštovních schránek nejpozději tři dny přede dnem voleb, tj. do 20. 5. 2014. V této souvislosti prosím, abyste si řádně své poštovní schránky označili a umožnili k nim přístup pracovníkům zajišťujícím roznos hlasovacích lístků.

Pokud by se výjimečně stalo, že hlasovací lístky nebudou voliči doručeny, např. proto, že nemá řádně označenou schránku, lze je ve dnech voleb získat ve volební místnosti a přede dnem voleb na informacích v přízemí budovy radnice.

Hlasování a úprava hlasovacího lístku

Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Volič může požádat i o kompletní sadu hlasovacích lístků, pokud mu nebyly dodány nebo došlo k jejich poškození. Poté volič vstoupí do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, kde vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek.

Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u dvou kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než dvěma kandidátům, počítá se takový hlas ve prospěch politické strany, hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se ale nepřihlíží. Stejně se postupuje, pokud jsou na hlasovacím lístku jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána – k takovým úpravám se nepřihlíží. Po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Pozor na neplatné hlasy

Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, jsou přetržené nebo nejsou vložené do úřední obálky. Vážení voliči, doufám, že poskytnuté informace jsou dostačující. V případě jakýchkoli nejasností vám na vaše dotazy já i mé kolegyně z občansko-správního odboru rády odpovíme. Potřebné informace získáte i na našich webových stránkách.

Mgr. Jana Dvořáková,
vedoucí odboru občansko-správního,
Úřad městské části Praha 13