Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jedna z věcí, která trápí obyvatele Třebonic, je chybějící kanalizace. Je v této záležitosti něco nového? Delší dobu se o kanalizaci nemluvilo.

Jedna z věcí, která trápí obyvatele Třebonic, je chybějící kanalizace. Je v této záležitosti něco nového? Delší dobu se o kanalizaci nemluvilo.

Investorem kanalizační sítě a další infrastruktury je hlavní město Praha. O prodloužení kanalizačního sběrače do Třebonic jsme s hl. městem několikrát jednali. V předchozích letech nám bylo většinou odpovězeno, že se s touto investicí počítá, ale momentálně chybí finanční prostředky. V lednu tohoto roku se můj zástupce Petr Zeman opět obrátil na Magistrát hl. města Prahy s dotazem na harmonogram přípravy a realizace kanalizačního sběrače. Magistrátní odbor strategických investic, který má výstavbu infrastruktury v současné době na starosti, nám sdělil, že projektové práce na původně navrhované trase sběrače od šachty u tzv. Jinočanské spojky na jihovýchodní okraj Třebonic (přibližně 1 430 metrů) musely být ukončeny, protože při projednávání dokumentace k územnímu řízení došlo v celé délce sběrače k zásadním střetům s vlastníky dotčených pozemků. Zhotovitel projektové dokumentace v současné době prověřuje možnost alternativního vedení sběrače, pokud možno na obecních pozemcích. Odbor strategických investic předpokládá, že v letošním roce budou projekční práce a investorská příprava obnoveny a je prý reálné, že by v roce 2016 mohlo být zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. O vývoj této záležitosti se budeme samozřejmě zajímat.

Kdy budou vybudovány semafory na křižovatce Jinočanské spojky s odbočkou na Třebonice?

O zřízení světelného signalizačního zařízení na křižovatce Poncarovy (tzv. Jinočanské spojky) s ulicí K Řeporyjím (odbočka na Třebonice) požádal můj zástupce Pavel Jaroš hl. město v zájmu zvýšení bezpečnosti provozu koncem ledna. Technická správa komunikací hl. m. Prahy odpověděla, že pro zařazení výstavby světelné signalizace do plánu investic je nutné splnění alespoň jednoho kritéria účelnosti křižovatky. TSK nechá nasčítat intenzitu dopravy na zmíněné křižovatce, protože to je pro posouzení účelnosti světelné křižovatky důležitý údaj. O výsledcích posouzení nás bude TSK informovat. Naštěstí je nehodovost na této křižovatce zatím minimální. V letech 2013 a 2014 zde nedošlo k žádné dopravní nehodě a ze tří nehod v roce 2012 pouze v jednom případě šlo o srážku vozidel.

Za velmi důležité z hlediska bezpečnosti provozu však považuji zprovoznění světelné signalizace na křižovatce ulic Poncarova a Jeremiášova. V Přímé lince jsem o této křižovatce psal v listopadu loňského roku. Semafory tam stojí již dlouho, ale nebyly uvedeny do provozu. Kvůli dodatečným požadavkům policie a odboru dopravních agend magistrátu bylo totiž nutno výrazně upravit projektovou dokumentaci. Světelná signalizace by tam podle posledních informací odboru strategických investic magistrátu měla být zprovozněna do poloviny července. Současně jsou obnovovány odcizené napájecí kabely směrem k následující křižovatce Poncarovy s odbočkou na Řeporyje (ulice K Třebonicům). Ta by pak mohla být uvedena do provozu v podobném termínu. V tuto chvíli ale musím řidiče požádat o zvýšenou pozornost při projíždění uvedenými křižovatkami.

David Vodrážka
Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13
tel. 235 011 212 nebo 235 011 202
vodrazkad@p13.mepnet.cz, www.praha13.cz