Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nebezpečný provoz v křižovatce ulic K Řeporyjím a Poncarova

Pane starosto, myslím, že nejsem jediný, kdo si musí postěžovat na vcelku nebezpečný provoz v křižovatce ulic K Řeporyjím a Poncarova. Má městská část v plánu s nepřehlednou dopravní situací něco udělat?

Vzhledem k opakovaným stížnostem občanů Třebonic na nebezpečný  výjezd z ulice K Řeporyjím do ulice Poncarova ve směru do Řeporyj, podala naše městská část prostřednictvím odboru dopravy návrh na úpravu provozu na této křižovatce. Návrh byl předložen k projednání Výboru pro dopravu a bezpečnost Zastupitelstva MČ Praha 13. Výbor návrh schválil a doporučil k realizaci. Poté bylo znění našeho návrhu postoupeno Technické správě komunikací hl. města Prahy (dále jen TSK), která zpracovala projektovou dokumentaci úpravy provozu. Úprava spočívá ve vytvoření samostatných odbočovacích pruhů do Třebonic spolu se snížením nejvyšší povolené rychlosti na 50 km/hod.

Celý projekt byl dle zákonných předpisů předložen ke schválení příslušnému orgánu Policie ČR. Po jeho odsouhlasení byla odborem dopravy na úřední desce MČ Praha 13 vyvěšena veřejná vyhláška o oznámení návrhu úpravy provozu na dotčených komunikacích. Po uplynutí zákonné lhůty, kdy nebyly ze strany občanů podány žádné námitky ani připomínky, vydal náš odbor dopravy dokument Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, který postoupil TSK – oddělení dopravního značení k rea lizaci. Vlastní realizaci dopravního značení provedla Technická správa komunikací hl. m. Prahy v úterý 17. dubna.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13