Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Volby do Evropského parlamentu

V České republice se ve dnech 24. a 25. 5. 2019 uskuteční volby do Evropského parlamentu (EP). Volit budeme 21 zástupců z celkového počtu 751 členů EP. V městské části Praha 13 bude probíhat hlasování v 57 volebních okrscích, jejichž adresy a popisy budou uvedeny na www.praha13.cz, budou vyvěšeny na úřední desce a ve všech okrscích. Adresa volební místnosti bude rovněž na obálce, ve které budou voliči doručeny hlasovací lístky. Volební místnosti budou otevřeny v pátek 24. května od 14.00 do 22.00 a v sobotu 25. května od 8.00 do 14.00 hodin. Na zastupitelských úřadech v zahraničí volby neprobíhají.


Voličem je občan ČR, který alespoň 25. května 2019 dosáhne věku 18 let, občan jiného členského státu EU, který alespoň 25. května 2019 dosáhne věku 18 let a je nejméně od 10. dubna 2019 přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.


Volič může hlasovat, pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP, nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví a nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva. Voliči, který není zapsán v seznamu voličů pro volby do EP, nelze hlasování umožnit.


To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz, předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem, nebo předloží potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do EP v souvislosti se změnou trvalého pobytu a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku. Jen v takovém případě je volič dopsán do seznamu a současně je povinen odevzdat komisi voličský průkaz či potvrzení o vyškrtnutí.

Prokazování totožnosti a státního občanství

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství. Občan ČR tak učiní platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR nebo platným cestovním průkazem.

Občan jiného členského státu EU tak učiní například průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo občanským průkazem.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno. V této souvislosti upozorňuji, abyste si včas zkontrolovali platnost svého dokladu.

Voličské průkazy

Od vyhlášení voleb lze požádat o vydání voličského průkazu, a poté hlasovat v jakémkoli volebním okrsku na území ČR na voličský průkaz. Této možnosti může využít volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku a je zapsán u ÚMČ Praha 13 v seznamu voličů pro volby do EP. Seznam voličů vede Odbor osobních dokladů a evidence obyvatel ÚMČ Praha 13 (přízemí budovy ÚMČ Praha 13, Sluneční nám. 2580/13, Praha 5), kde si lze rovněž osobně ověřit informaci o zapsání do tohoto seznamu.

O voličský průkaz lze požádat osobně, v úředních hodinách ve 3. patře úřadu, kancelář č. 426 a 427, od 9. 5. v kanceláři č. 111 nebo 112 v přízemí úřadu, a to nejpozději 22. 5. do 16.00. Další možností je zasláním žádosti v písemné podobě na adresu: Úřad městské části Praha 13, odbor občansko-správní, Sluneční nám. 2580/13, 158 00 Praha 5. Toto písemné podání musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem. Žádost je možné zaslat také prostřednictvím datové schránky (datová schránka úřadu je zv6bsur). Žádosti musí být doručeny nejpozději 17. 5. do 16.00.

Pro podání žádosti o vydání voličského průkazu jsou připraveny formuláře na webových stránkách úřadu nebo jsou k dispozici v kancelářích č. 426 a 427 ve 3. patře budovy úřadu, popř. od 9. 5. v kancelářích č. 111 a 112.

Voličské průkazy budou vydávány od 9. 5. v kanceláři č. 111 a 112 v přízemí úřadu, a to v úředních hodinách. Výdej voličských průkazů bude ukončen dne 22. 5. v 16.00. Lhůty jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit. Voličské průkazy si lze vyzvednout osobně nebo prostřednictvím osoby, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Pakliže volič požádá o zaslání voličského průkazu, bude mu po 9. 5. odeslán na jím uvedenou adresu, a to doporučeně, jen do vlastních rukou adresáta (obálka s červeným pruhem, která vylučuje vhození zásilky po uplynutí úložní doby do schránky adresáta). V případě ztráty, odcizení či poškození voličského průkazu nelze voliči vydat duplikát, popř. nový voličský průkaz.

Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může ze závažných, především zdravotních důvodů, požádat úřad (ve dnech voleb okrskovou volební komisi) o umožnění hlasování mimo volební místnost – ovšem pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Žádosti voličů přijímá paní Pavla Herychová, tel. 235 011 314, e-mail herychovap@p13.mepnet.cz, v době voleb pak příslušná okrsková volební komise, telefonní čísla do okrskových volebních komisí budou na webových stránkách úřadu.

Hlasovací lístky

Všem voličům budou hlasovací lístky doručeny nejpozději do 21. 5. do poštovních schránek. Prosím, abyste si je řádně označili a umožnili k nim přístup pracovníkům zajišťujícím roznos hlasovacích lístků. Pokud by se výjimečně stalo, že volič hlasovací lístky ve schránce nenajde, lze je ve dnech voleb získat ve volební místnosti, před dnem voleb v informacích v přízemí budovy úřadu. Seznamy kandidátů za jednotlivé strany jsou rovněž uveřejněny na stránkách Českého statistického úřadu (www.volby.cz).

Hlasování a úprava hlasovacího lístku

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Po záznamu do výpisu ze seznamu voličů pro volby do EP obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Může požádat i o kompletní sadu hlasovacích lístků, jejich zásoba přímo ve volebních místnostech však není neomezená, proto je vhodné vzít si hlasovací lístky již z domova. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.

V prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na něm může (ale nemusí) dát maximálně dvěma kandidátům preferenční hlas, a to zakroužkováním jejich pořadového čísla. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než dvěma kandidátům, počítá se takový hlas ve prospěch politické strany, hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se ale nepřihlíží. Pokud jsou na hlasovacím lístku jména kandidátů škrtnuta, změněna, nebo dopsána – k takovým úpravám se rovněž nepřihlíží. Volič se musí odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, jinak mu komise hlasovaní neumožní.

Pak volič před okrskovou volební komisí vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky.

S voličem, který nemůže ze zdravotních důvodů vybrat nebo upravit zvolený hlasovací lístek, může být v prostoru určeném pro jeho úpravu přítomen jiný volič, nikoli však člen komise. Hlasovací lístek za něho upraví, dá do úřední obálky, popř. vloží obálku do volební schránky.

Neplatné hlasy

Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

Neplatné jsou i hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, jsou přetržené, nebo které nejsou vložené do úřední obálky.  Upozorňuji, že úřední obálka není ta, ve které byly voliči hlasovací lístky doručeny.

Informace ve volební místnosti

Ve volební místnosti budou pro voliče k dispozici volební zákon, informace o zásadách a způsobu hlasování, vzorové hlasovací lístky a informace o případném vzdání se kandidatury či odvolání kandidáta.

Vážení voliči, doufám, že poskytnuté informace jsou dostačující.

V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na odbor občansko-správní, tel. 235 011 313, e-mail maskovas@p13.mepnet.cz. Potřebné informace získáte i na webových stránkách úřadu www.praha13.cz.

Šárka Mašková, vedoucí odboru občansko-správního