Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Život je silnější než smrt

Pro většinu veřejnosti jsou Velikonoce zřejmě spjaté především s velikonočním pondělím. Tento den se většinou nese ve znamení lidových zvyků. V křesťanské tradici ale Velikonoce nejen že začínají dříve, již na Zelený čtvrtek, ale především se jejich slavení prodlužuje na celý následující týden a v jistém smyslu dokonce na celý další měsíc. Když je třeba slavit, tak pořádně! A protože jsou Velikonoce nejdůležitějšími svátky v roce, tak také období slavení trvá dlouho.
Letos jsme neměli Velikonoce takové, jak je známe. A je otázkou, zda jsme vůbec nějaké Velikonoce měli. Podstata všech svátků totiž spočívá v lidské pospolitosti. Slavit o samotě nemá smysl. Při rodinných oslavách se setkávají příbuzní a tak se posilují jejich vzájemné vazby. Při komunitních slavnostech se sejdou ti, kdo spolu tvoří obec či město a mají tak možnost být spolu kvalitnějším způsobem, než jen v obchodě, na zastávce nebo v dopravním prostředku. Podstatou křesťanského prožívání Velikonoc jsou obvykle bohoslužebná shromáždění, která se konají více hodin a trvají několik dní, stejně jako rozličné rodinné zvyklosti.
Skutečnost, že epidemie nemoci ochromila veřejný, společenský a náboženský život, se však do velikonočního kontextu velmi dobře hodí. Ježíš, od něhož se tento svátek odvíjí, své vlastní Velikonoce – tedy zatčení, bičování a ukřižování prožil v osamělosti, neboť přízeň davu, který ho až do nedávna chtěl provolat králem, se rázem otočila. Prožil je v opuštěnosti, protože ani nejbližší učedníci nedovedli čelit strachu a svého Mistra opustili. Prožil je v bolesti nejen z krutého mučení, ale také ze ztráty prožitku Boží blízkosti. Jeho maminka, Panna Maria, která Ježíše o jeho velikonočním utrpení doprovázela, všechny tyto skutečnosti prožívala s ním. V bezmoci nad utrpením svých nejbližších přece trpíme stejně jako oni.
To všechno jsou okamžiky, které aktuální situace přinesla také nám. Nejen těm, kdo onemocněli, ale také těm, kdo se musí podrobit karanténě, kdo prožívají obavu o své zdraví z důvodu pokročilého věku nebo jiných tělesných obtíží, i těch, kdo se strachují o své blízké. Pro nás všechny dostává Ježíšův velikonoční příběh nový rozměr. Podle Bible totiž Ježíš sice na kříži zemřel, ale třetího dne byl vzkříšen. Velikonoce jsou především svátky naděje, že život je silnější, než smrt. Když se podíváme kolem sebe, jak život po zimě nezadržitelně bují a naše Praha 13 rozkvétá do krásy, bude nám jasné, že velikonoční příběh je pravdivý. Život je silnější než smrt! Jedna paní z farnosti po svátcích říkala: „Letos velikonoční radost nepřišla sama. Musela jsem se rozhodnout, že ji chci prožít. A k tomuto rozhodnutí, že se chceme radovat, že se nepoddáme obavám a těžkostem, právě k tomu máme tak dlouhou velikonoční dobu.“ 

Radek Tichý, katolický farář Prahy 13