Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Odbor majetkový, bytový a investiční

Odbor majetkový, bytový a investiční je zřízený Radou městské části s jasným účelem. Již název napovídá, že v jeho gesci je zabezpečení majetkových záležitostí a oblasti investiční výstavby v naší městské části. Kanceláře zaměstnanců se nachází dílem ve třetím a čtvrtém patře radnice na Slunečním náměstí. V následujících řádcích nahlédneme za jejich dveře.

Odbor se dělí na dvě oddělení, a to oddělení majetkové a investiční. Úřední hodiny jsou stanoveny v pondělí a ve středu od 8.00 do 18.00 a v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 13.00

 • Oddělení majetkové zejména vede evidenci nemovitého a movitého majetku, který je svěřený do správy městské části. Vyhledává také nemovitosti v majetku hlavního města Prahy i státu vhodné pro svěření do správy a zpracovává příslušné materiály a podklady. V neposlední řadě zajišťuje a koordinuje údržbu a opravy svěřených objektů, pozemků a movitého majetku.
 • Jedním z takových objektů, na které oddělení dohlíží, jsou hřbitovy Krteň a Stodůlky. Kromě toho, že zaměstnanci majetkového oddělení zajišťují a organizují správu, údržbu, úklid a opravu těchto dvou hřbitovů, uzavírají také smlouvy na pronájem hrobových míst a kolumbárních schránek. Agendu s tímto spojenou vyřídíte ve třetím patře úřadu ve dveřích 424.
 • K dalším kompetencím také patří agenda „ztrát a nálezů“. Ve čtvrtém patře budovy, v kanceláři 518 můžete odevzdat předměty, které na svých cestách městskou částí naleznete. Hovoříme například o osobních dokladech, peněženkách, zavazadlech nebo třeba mobilních telefonech. Na pracovníky téže kanceláře se můžete obrátit v případě, kdy naopak něco ztratíte vy sami.
 • Na úseku správy bytového a nebytového fondu (tzn. prostor sloužících k podnikání) poskytuje konzultace a poradenství a dále zpracovává metodické postupy upravující činnost a kontrolu správcovských firem. Správcovské firmy či agentury jsou specializované firmy na správu nájemního bydlení. Majitelům nájemních bytů se starají o veškerou agendu s pronájmem. Zpravidla garantují pravidelné splátky nájemného i v případě neobsazenosti bytu, starají se o technickou správu bytu a komunikaci s nájemníky. S těmito firmami oddělení samozřejmě úzce spolupracuje. Provádí například technické prohlídky uvolněných bytů před opravou a stanovuje rozsah oprav, připravuje a vyhotovuje smlouvy a vydává vyjádření k instalaci průmyslových kamer na objektech, nebo posuzuje žádosti na instalaci reklam či billboardů na spravovaných objektech.
 • Oddělení vypracovává smlouvy o nájmu a podnájmu bytů, zpracovává veškerou agendu, která se bytového fondu týká. Spolupracuje s odborem sociální péče a příslušným odborem Magistrátu hlavního města Prahy ve věci pronájmu bezbariérových bytů.
 • Při realizaci Zásad postupu při pronájmu bytů z disponibilních zdrojů MČ Praha 13 eviduje žádosti o pronájem bytů žadatelů z úseku veřejně prospěšných služeb (např. lékaři, učitelé, policisté nebo hasiči) a ostatních žadatelů. Vede evidenci žádostí o byt a ve spolupráci s bytovou komisí předkládá Radě městské části k odsouhlasení jednotlivé návrhy na pronájem bytu s přihlédnutím k bytové a sociální situaci žadatelů.
 • Žádost o pronájem bytu si může podat pouze občan, který má trvalý pobyt v Městské části Praha 13 a není nájemcem ani vlastníkem bytu či obytné nemovitosti. Formulář žádosti je možné si vyzvednout ve čtvrtém patře radnice v kanceláři 520, nebo je k dispozici ke stažení na webových stránkách úřadu.
 • Nabídky pronájmu bytu vyvěšené na úřední desce, vyjma pronájmu bytu za smluvní nájemné, se může zúčastnit každý občan České republiky. Formuláře k nabídkám pronájmu bytu, vyvěšeným na úřední desce, lze vyzvednout v informační recepci Úřadu městské části Praha 13. Každá konkrétní nabídka má svůj vlastní formulář. Žadatelé neplatí žádné poplatky. Žádost o pronájem bytu a formulář nabídky vyvěšené na úřední desce lze podat pouze v podatelně úřadu.
 • Oddělení majetkové v oblasti nájmu prostoru sloužícího k podnikání zajišťuje pronájem prostoru nebo místnosti za účelem provozování podnikatelské činnosti a vede evidenci uzavřených smluv.
 • Nebytové prostory ve správě odboru se nachází v poliklinikách Lípa Centrum Nové Butovice, Janského a Hostinského.
 • Formulář žádosti o pronájem nebytového prostoru je k dispozici opět v kanceláři 520, nebo si jej také můžete stáhnout na webových stránkách. K žádosti je třeba uvést zamýšlený účel nájmu, předmět nájmu, výši nájemného za 1 m2/rok, navrhovanou dobu nájmu, osobní data, adresu, telefon a doklad opravňující žadatele k podnikání (živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku). Informace o uvolněném prostoru sloužícího k podnikání jsou zveřejňovány na úřední desce.
 • Druhé oddělení odboru zaštiťuje agendu investic. Zpracovává návrh ročního programu investiční výstavby, a to za stavby rozestavěné, zahajované a v přípravě jako podklad pro návrh rozpočtu MČ. Předkládá návrh úprav rozpočtu investičních výdajů v průběhu roku nebo připravuje podklady pro zadání a vyhodnocení veřejných zakázek. Zajišťuje výkon investorských činností a financování staveb, u nichž je MČ Praha 13 investorem v souladu se schváleným rozpočtem.
 • Spolupracuje při inventarizaci majetku MČ a předává Magistrátu hlavního města Prahy údaje o investicích a investičním majetku, které se stanou podkladem pro statistický výkaz za MČ Praha 13, který oddělení také zpracovává.
 • V neposlední řadě investiční oddělení zajišťuje údržbu komunikací a chodníků, které má odbor ve správě.


Andrea Říčková