Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PŘEDSTAVUJEME RADNICI

Stavební úřad není všemocný

Každý, kdo někdy něco stavěl, přišel do styku se stavebním úřadem. Pro katastrální území Stodůlky, Třebonice, Řeporyje, Zadní Kopanina a část k.ú. Jinonice vykonává činnost stavebního úřadu stavební odbor ÚMČ Praha 13, který má dvě oddělení: odd. územního rozhodování a odd. výstavby. První z nich provádí zejména územní řízení, které hodně souvisí s územním plánem. Oddělení výstavby se zase angažuje při stavebním řízení – tedy hlavně od podání žádosti o stavební povolení do kolaudace.


Okolo kompetencí stavebního úřadu panuje celá řada mýtů, které odrážejí buď obavy stavebníků z možných problémů při stavbě a hlavně při kolaudaci, nebo naopak nespokojenost domorodců se schválením nové výstavby v jejich sousedství. Alespoň některé omyly se pokusíme v tomto stručném představení odboru vyvrátit.
Stavební úřad rozhodně není všemocný a jeho rozhodování je velice striktně vymezeno zákonem o územním plánování a stavebním řádu (tzv. stavební zákon) a dalšími právními předpisy. Nebudeme se zde zabývat speciálními činnostmi, jako jsou povolování komunikací nebo vodoprávní záležitosti a soustředíme se na územní a stavební řízení.
Při územním rozhodování jde zejména o stanovení podmínek k ochraně veřejných zájmů a posouzení, zda je záměr stavebníka v souladu s územním plánem, zda nepoškozuje architektonické a urbanistické hodnoty území, splňuje všechny požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí apod.
 Územní plán je podstatným dokumentem, který určuje, jakým způsobem mohou být jednotlivé plochy využity a jaké typy staveb na nich mohou stát. Územní plán schvaluje v Praze Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Je zjevné, že o územním plánu rozhoduje samospráva a stavební úřad zde má spíše poradní roli.
Při územním řízení ale stavební úřad porovnává dispozice navrhované stavby (v této fázi se předkládá pouze studie) s územním plánem a dalšími předpisy. Pokud jsou v souladu, je vydáno územní rozhodnutí a stavebník se může pustit do projektu. U menších staveb není samostatné územní řízení nutné a probíhá souběžně se stavebním řízením.
Ve chvíli, kdy investor přinese hotový projekt a žádost o stavební povolení, začíná stavební řízení. Stavební úřad musí podrobně prozkoumat, zda projekt odpovídá vydanému územnímu rozhodnutí, zda není v rozporu s platnými předpisy, a stanoví podmínky, které musí stavebník v průběhu stavby dodržet.
Na podrobnosti stavebního řízení jsme se zeptali vedoucího stavebního odboru Ing. Tomáše Círuse.

Kdo zodpovídá za průběh stavby?


Za průběh a kvalitu provedení je zodpovědný dodavatel stavby, u svépomocných staveb tzv. stavební dozor. Podle stavebního zákona je také stavebník povinen již v průběhu stavby umožnit stavebnímu úřadu vstoupit na staveniště, případně nahlížet do stavebního deníku.

Jak probíhá kolaudace?


Kolaudační řízení probíhá na návrh stavebníka. Vždy probíhá šetření na místě stavby, kde se zkoumá, zda je stavba v souladu
s projektovou dokumentací a se stavebním povolením a stavebník předkládá všechny příslušné doklady ke stavbě (např. o provedených revizních zkouškách, měřeních, geometrický plán apod.)

Lidé si často stěžují, jak je možné, že někdo postavil tak ošklivou stavbu. Jak může stavební úřad ovlivnit velikost a vzhled stavby?


Pravidla pro určení maximální velikosti stavby určuje v první řadě územní plán. Ten říká, jaké stavby na pozemku lze postavit a v některých oblastech dokonce určuje přesné koeficienty podlažních ploch objektu i koeficienty zeleně. Pokud stavební záměr splňuje kritéria územního plánu a vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu
v hl. m. Praze, je velice obtížné korigovat stavebníkům jejich představy o architektonickém vzhledu případně o vhodnějším začlenění stavby do okolí.
Kolik jste v uplynulém roce vydali stavebních povolení a kolik bylo zkolaudováno nových bytů?
V minulém roce bylo v Praze 13 (a Řeporyjích) vydáno asi 550 stavebních povolení, zkolaudováno bylo zhruba 600 bytových jednotek. To je dokladem toho, že stavební ruch je zde opravdu živý.


Samuel Truschka


Musím mít na všechno stavební povolení ?

Stavební zákon dává stavebnímu úřadu možnost rozhodnout, kdy se jedná o údržbu (není potřeba žádné povolení), kdy stačí ohlášení a kdy rozsah a charakter stavby vyžaduje stavební povolení.

Rozhodně doporučujeme před podáním žádosti nebo zahájením udržovacích prací konzultovat svůj stavební záměr s pracovníky stavebního úřadu (telefon: 235 011 294) a v každém případě na své žádosti uvést telefonické spojení, aby pracovník stavebního úřadu mohl stavebníka kontaktovat.