Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PŘÍMÁ LINKA STAROSTY Bc. Davida Vodrážky

Bc. David Vodrážka

Zajímalo by mě, jak bude pokračovat příprava prodeje obecních domů nájemníkům. Jaké kroky jste podnikli?

Pokračujeme v přípravě v duchu rozhodnutí zářijového zastupitelstva městské části. Na zasedání 7. prosince tento bod nebyl na programu, protože nebylo potřeba přijímat žádné nové usnesení, takže jsem zastupitele pouze stručně informoval o průběhu přípravy. Ve věci jsme podnikli následující kroky: Dne 5. října jsem odeslal dopis, kterým jsem informoval Magistrát hl. m. Prahy o záměru prodeje vybraných technologických celků svěřených do správy Městské části Praha 13. V odpovědi se uvádí, že bude-li hodnota technologického celku vyšší než 50 miliónů korun, musí být záměr schvalovaný Zastupitelstvem hl. ml. Prahy doplněn o cenu stanovenou znaleckým posudkem. Pro další postup je tedy prvořadé zpracování znaleckých posudků. Aby bylo zcela odděleno od realizace prodeje, byl odhadce vybírán úplně nezávisle na ostatních krocích. Rada městské části schválila 12. prosince výběr odhadce, který do 3 měsíců zpracuje posudky na všechny nabízené technologické celky. Začátkem listopadu jsme dále uzavřeli smlouvu s odbornou poradenskou firmou, která má velké zkušenosti s přípravou veřejných zakázek a jejímž úkolem je uskutečnit výběrové řízení na realizátora prodeje technologických celků. Ta obratem zpracovala zadávací dokumentaci, kterou 3. listopadu schválila rada. Den nato bylo oznámení veřejné zakázky doručeno správci centrální adresy a 10. listopadu bylo na centrální adrese zveřejněno. Zájemcům o realizaci prodeje byla 1. prosince umožněna prohlídka místa plnění, tedy prodávaných technologických celků. Nabídky jsou přijímány ještě do 2. ledna, následujícího dne proběhne otvírání obálek. Na zasedání dne 16. ledna bude radě předložen návrh konkrétního realizátora prodeje. Předpokládám, že začátkem února by s realizátorem prodeje mohla být uzavřena smlouva na plnění zakázky. O dalším vývoji vás budeme samozřejmě informovat.

Prý se konečně něco pohnulo v otázce chátrajícího rozestavěného objektu zvaného Luka C. Co s ním bude?


Jak jste asi zaregistrovali, objekt Luka C se městské části podařilo po dlouhé době prodat v květnu loňského roku. Nový majitel má v dané lokalitě zcela konkrétní stavební záměry, které ovšem vyžadovaly delší přípravu, jak v oblasti územního řízení, tak ve zpracování projektové dokumentace. Jedná se v první fázi o úpravu a dostavbu existujícího objektu, ve druhé fázi o stavbu nového bytového domu, který s ním bude sousedit. Stávající budova bude rekonstruována pro komerční využití – v podzemních prostorách se předpokládá sportovně rekreační zařízení a technické zázemí, v prvním podlaží budou velkoplošná prodejna a menší komerční prostory, ve druhém bude obchodní pasáž se samostatně pronajímanými prostorami a třetí podlaží bude zaměřeno převážně na stravování. Parkoviště bude venkovní. Rekonstrukce objektu je zásadní, bude například odstraněna atypická ocelová konstrukce a nahrazena lehkým železobetonovým stropem na sloupech. Dva menší přilehlé objekty budou demolovány. Investor předpokládá zahájení stavebních prací začátkem tohoto roku.

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13,
tel. 235 011 212 nebo 235 011 202,
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz,
internet: www.praha13.cz