Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MČ PRAHA 13

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.

SCHVÁLILO
prodej rozestavěného objektu bývalé školy Třebonice včetně skladu a pozemků za celkovou cenu 10 501 000 Kč společnosti BOTELA, s.r.o.


ZVOLILO
do funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 13 pana Pavla Hartmana


VZALO NA VĚDOMÍ
rozbor hospodaření MČ Praha 13, Střediska sociálních služeb, Domu kultury, základních a mateřských škol a Místního domu dětí a mládeže Prahy 13 v I. - III. čtvrtletí 2005


SCHVÁLILO
provizorium rozpočtu na rok 2006


SCHVÁLILO
podmínky pro poskytnutí dlouhodobého (pětiletého) účelového grantu v oblasti kultury


SCHVÁLILO
zakládací listinu obecně prospěšné společnosti Kulturní dům  Mlejn


SCHVÁLILO
subvenci MČ Praha 13 na výstavbu technické infrastruktury pro akci „Praha 13, Petržílkova - 166 bytových jednotek“, realizovanou ve sdružení MČ Praha 13 a BD Petržílkova, ve výši 7 572 077,76 Kč vč. DPH


SCHVÁLILO
vstup  MČ Praha 13 do bytového družstva Petržílkova a smlouvu o vzniku členství, výši a způsobu platby základního členského vkladu a členského podílu. Zároveň ULOŽILO starostovi Bc. Davidu Vodrážkovi podepsat členskou přihlášku po odsouhlasení záměru Státním fondem rozvoje bydlení


SCHVÁLILO
převod správy bronzové plastiky Modrý květ od Hl. m. Prahy na MČ Praha 13


SCHVÁLILO
snížení počtu vozidel autoparku a odprodej dvou automobilů z roku 1998


SCHVÁLILO
odprodej výpočetní techniky za symbolickou 1 Kč za kus Místnímu domu dětí a mládeže Prahy 13


VZALO NA VĚDOMÍ
informaci o projektu Common Assessment Framework (CAF), který tento rok proběhl na ÚMČ Praha 13

Rada MČ Praha 13 mj.

SOUHLASILA

s výstavbou bytového domu při ul. Rotavská za podmínky, že:
- bude uzavřena smlouva mezi investorem a MČ Praha 13 o výsadbě zeleně na vytipovaných pozemích
- bude konzultován vzhled budovy s odborem památkové péče MHMP
- bude zachován patřičný odstup od stávajících sousedních objektů v ul. Rotavská

PŘIDĚLILA
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadanou v otevřeném zadávacím řízení na akci „Trávníčkova 1746 - stavební úpravy objektu pro školicí středisko a klubové zařízení“ uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a to firmě Refas, s. r.o.


SOUHLASILA
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v poliklinice Hostinského 1533 mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městskou částí Praha 13 po dobu rekonstrukce objektu Trávníčkova 1746


VZALA NA VĚDOMÍ
informaci p. starosty o stanovisku Hl. m. Prahy k řešení rozestavěného objektu v Nových Butovicích, tzv. „stříšek“ a ULOŽILA tajemnici úřadu JUDr. Kateřině Černé podat písemnou stížnost řediteli MHMP na rozhodnutí Stavebního odboru MHMP ve věci žádosti MČ Praha 13 o odstranění rozestavěného objektu mezi ulicemi Na Zlatě a Petržílkova v Nových Butovicích, tzv. „stříšek“


SOUHLASILA
s přijetím finančního daru od společnosti KÁMEN Zbraslav, s.r.o., a ROZHODLA, že využití darovaných finančních prostředků bude účelově vázáno na údržbu a správu zeleně Motolského potoka


SCHVÁLILA
návrh na pojmenování dosud nepojmenovaných komunikací:

  1. v katastrálním území Stodůlky názvy:
    Karla Kryla - vychází západním směrem z ulice Červeňanského a vstupuje do ulice Pařízkova
    Eberlova - vychází severním směrem z ulice Karla Kryla údolím a vstupuje do ulice Petrbokova
  2. v katastrálním území Třebonice názvy:
    Mirešická - navazuje na ulici K Řeporyjím, pokračuje jihovýchodním směrem podél Pražského okruhu, podchází tuto komunikaci a opouští území Prahy směrem k Jinočanům
    Dvoudomí - krátká slepá komunikace odbočuje k východu z ulice Mirešická


STANOVILA
dobu pro uzavírání manželství na území Městské části Praha 13 v roce 2006 v době od 9.00 do 14.00 hodin, v níže uvedených termínech (tyto termíny jsou závazné pouze pro uzavírání manželství na radnici Prahy 13):

13. 01. 05. 05. 22. 09.
27. 01. 19. 05. 06. 10.
10. 02. 30. 06. 20. 10.
24. 02. 14. 07. 24. 11.
10. 03. 28. 07. 08. 12.
24. 03. 11. 08.
07. 04. 25. 08.
21. 04. 08. 09.


SOUHLASILA
s výstavbou bytového domu Prokopský vrch při ul. Jeremiášova a Archeologická za těchto podmínek:
- investor uzavře s MČ Praha 13 smlouvu o finanční pomoci na rozvoj infrastruktury MČ
- architektonické řešení detailních prvků navrženého objektu bude řešeno a konzultováno v dalším stupni projektové dokumentace s Odborem územního rozhodování ÚMČ Praha 13.
Zároveň doporučila investorovi vstoupit v jednání se zástupci bytových družstev okolních domů s cílem dosáhnout společného barevného řešení fasád přilehlých objektů


SOUHLASILA
s výběrem znalce v oboru ceny a odhady nemovitostí, Ing. Milanem Pavlovským, na zhotovení znaleckých posudků o ceně 31 technologických celků bytových domů ve správě MČ Praha 13 a s pořadím oceňování technologických celků


SOUHLASILA
s uzavřením Smlouvy o dílo s firmou Milpo Media s.r.o. na vyhotovení a vydání Knihy o Praze 13 II a s použitím symbolů městské části v knize


SOUHLASILA
s přijetím finančního daru od společnosti Stodůlská správa nemovitostí s.r.o.

Zpracovala Ivana Svobodová, OKS