Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Změny v dávkách státní sociální podpory

Dnem 1. 1. 2007 nabývají účinnosti čtyři nové zákony, které mají dopad na systém státní sociální podpory. Jedná se o zákony č. 109/2006 Sb., 112/2006 Sb., 189/2006 Sb., které novelizují zákon o státní sociální podpoře, a zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, který zcela nově stanovuje postup při výpočtu životního minima rodiny.

Uvedené zákony přinášejí řadu změn týkajících se širokého okruhu dávek státní sociální podpory. Většina z nich navazuje na změnu postupu při stanovení životního minima rodiny, některé se mění zásadněji.

Rodičovský příspěvek
Nově je výše rodičovského příspěvku stanovena ve výši částky odpovídající 40% průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, v němž se rodičovský příspěvek poskytuje. Pro rok 2007 se tedy vychází z průměrné mzdy roku 2005 a rodičovský příspěvek tak od 1.1.2007 do 31.12.2007 činí 7 582 Kč měsíčně (dosud činila výše 3 696 Kč).
Příjemcům rodičovského příspěvku se dávka zvýší automaticky, nemusí o nic žádat. Zvýšená částka bude poprvé vyplacena za leden 2007 v únoru 2007.

Příspěvek na bydlení
Nárok má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže 35 % příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 35 % příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem. Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů v domácnosti. Zahrnují pro nájemní byty částky nájemného v souladu se zákonem o nájemném a pro družstevní byty a byty vlastníků obdobné náklady. Dále jsou do nich zahrnuty ceny služeb a energií. Normativní náklady na bydlení jsou propočítány na přiměřené velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících.

Normativní náklady na bydlení v Praze
(v Kč)
pro nájemní byty
Počet osob v rodině  náklady
3 339
4 926
6 764
4 a více  8 545
 
pro družstevní byty a byty vlastníků
Počet osob v rodině  náklady
2 236
3 362
4 730
4 a více  5 978

Nová právní úprava v praxi znamená, že příspěvek na bydlení podle dosavadních předpisů se naposledy vyplatí za prosinec 2006. Aby byl příspěvek na bydlení přiznán i v roce 2007 podle nových předpisů, je třeba podat novou žádost na předepsaném tiskopise a doložit nově všechny rozhodné skutečnosti. Půjde zejména o náklady na bydlení za 4. čtvrtletí roku 2006. Další informace o dávkách státní sociální podpory naleznete na internetových stránkách našeho úřadu (www.praha13.cz) nebo na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).

Jana Jandošová, vedoucí odboru státní sociální podpory