Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Změny v právních předpisech upravujících sociální péči od 1. ledna 2007

Nový zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, stanovuje zejména systém, kategorizaci i sledování kvality sociálních služeb. Služby může poskytovat každý, kdo podá žádost o registraci a splní stanovené podmínky. Poskytovatelem může být obec, kraj, fyzická osoba, nestátní organizace, občanské sdružení. Novinkou je přesně stanovené vzdělání a odbornost zaměstnanců v sociálních službách. Zdravotně postižení a další lidé, kteří jsou závislí na pomoci jiného člověka, získají podle zákona o sociálních službách příspěvek na péči. Zákon tak chce posílit sebevědomí klienta, který si sám zvolí druh sociální služby, typ, rozsah i toho, kdo mu ji poskytne.

Sociální služba pomáhá osobám v nepříznivé sociální situaci. Musí zachovávat lidskou důstojnost, motivovat je k činnostem, které neprodlužují nebo nezhoršují jejich nepříznivou sociální situaci a zabraňovat jejich sociálnímu vyloučení. Sociální služby jsou pobytové (spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb), ambulantní (osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb) nebo terénní (poskytovány v přirozeném sociálním prostředí dotyčné osoby). Zákon rozeznává zejména tato zařízení sociálních služeb: centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy pro osoby s chronickou duševní nemocí nebo se závislostí na návykových látkách, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity, sociální poradny.

Služby sociální péče napomáhají osobám se stabilizovaným zdravotním stavem zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost s cílem umožnit jim zapojení do běžného života společnosti. Mezi služby sociální péče patří: osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče.

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou jím ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky, způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Služby sociální prevence jsou: raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, azylové domy, domy na půl cesty, kontaktní centra, krizová pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, služby následné péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, terapeutické komunity, terénní programy sociální rehabilitace.

Sociální poradenství poskytuje informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb. Odborné sociální poradenství se zaměřuje na potřeby jednotlivých sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, v poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí a zahrnuje též sociální práci s osobami se specifickými potřebami. Součástí odborného poradenství jsou i půjčovny kompenzačních pomůcek.

Příspěvek na péči
Podle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jde o nově zavedenou sociální dávku, kterou mohou získat občané na zajištění pomoci potřebné k řešení jejich obtížné sociální situace. Dostane jej od státu člověk, který je kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu závislý na pomoci jiné osoby. Příspěvek mu poslouží k jejímu zajištění. Příjemci dávky, tj. závislé osobě, se umožňuje rozhodovat o způsobu zajištění pomoci a má možnost hledat zdroje pomoci ve svém prostředí u osob blízkých, jiných fyzických osob nebo poskytovatelů sociálních služeb. Oba uvedené způsoby pomoci lze kombinovat.

Výše příspěvku na péči (Kč měsíčně) závisí na žadatelově věku a míře jeho závislosti na pomoci jiné osoby.

Stupeň závislosti mladší 18 let starší 18 let
I, lehká 3 000 2 000
II, středně těžká 5 000 4 000
III, těžká 9 000 8 000
IV, úplná 11 000 11 000

 1. Lidé, kterým dosud náleželo zvýšení důchodu pro bezmocnost, se od 1. 1. 2007 považují za osoby závislé na pomoci jiné osoby: ve stupni I (lehká závislost) – jde-li o osoby částečně bezmocné, ve stupni II (středně těžká závislost) – jde-li o osoby převážně bezmocné, ve stupni III (těžká závislost) – jde-li o osoby úplně bezmocné.
   
 2. Dítě, které bylo podle dosavadních právních předpisů považováno za dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, se od 1. 1. 2007 považuje za osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost).
   
 3. Osobám starším 80 let s I. stupněm bezmocnosti, o něž pečuje osoba, které z tohoto důvodu náležel příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu, náleží příspěvek podle stupně závislosti II (středně těžká závislost). 
   
 4. Lidem, kteří měli nárok na zvýšení důchodu pro bezmocnost II. a III. stupně a pečuje o ně osoba, které z tohoto důvodu náležel příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu, náleží po dobu 2 let od nabytí účinnosti zákona příspěvek podle stupně závislosti III (těžká závislost); po uplynutí této doby náleží těmto osobám příspěvek ve výši podle stupně závislosti stanoveného na základě kontroly posouzení zdravotního stavu.
  Výše uvedeným zdravotně postiženým osobám náleží od 1. 1. 2007 příspěvek ve výši odpovídající stanovenému stupni závislosti automaticky, bez podání žádosti.

Přijetím zákona o sociálních službách se ruší zvýšení důchodu pro bezmocnost a příspěvek při péči o osobu blízkou poskytovaný osobám pečujícím o osoby s přiznanou bezmocností nebo o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči. Tyto dávky nahrazuje právě příspěvek na péči.

V platnosti zůstávají a nadále se budou poskytovat:

 • mimořádné výhody
 • jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek
 • příspěvek na úpravu bytu 
 • příspěvek na zakoupení motorového vozidla 
 • příspěvek na provoz motorového vozidla 
 • příspěvek na individuální dopravu 
 • některé další příspěvky poskytované z důvodu zdravotního postižení občana podle vyhlášky č. 182/1991 Sb.

Žádost o příspěvek na péči (mimo případů, kdy nárok vzniká automaticky, viz výše) se podává na předepsaném tiskopise na Úřadu MČ Praha 13, který následně o žádosti rozhoduje. Musí obsahovat také označení osoby (resp. poskytovatele sociálních služeb), která poskytuje nebo bude poskytovat péči, pokud je již v té době známa, a způsob výplaty.Povinnosti žadatele a oprávněné osoby:

 • podrobit se sociálnímu šetření, které provede sociální pracovník úřadu v domácnosti žadatele (vyhodnotí schopnost zvládat 36 jednotlivých úkonů při péči o vlastní osobu a schopnost zajištění soběstačnosti, které jsou vymezeny v zákoně)
 • podrobit se vyšetření zdravotního stavu pro potřeby posouzení stupně závislosti, které provede lékař úřadu práce na podkladě nálezu ošetřujícího lékaře, výsledku sociálního šetření, popř. vlastního vyšetření
 • osvědčit rozhodné skutečnosti a dát úřadu souhlas k jejich ověření
 • příjemce příspěvku je povinen nahlásit do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o přiznání příspěvku, jakým způsobem mu bude péče zajištěna, pokud tak již neučinil při podání žádosti. Příjemce dávky je povinen využívat příspěvek k zajištění potřebné pomoci odpovídající přiznanému stupni závislosti. Sociální pracovníci úřadu budou následně využití příspěvku na zajištění odpovídající pomoci kontrolovat.

Od 1. ledna 2007 je stát plátcem zdravotního pojistného za osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II až IV a za osoby, které o ně pečují. Důchodového pojištění jsou ze zákona účastny osoby pečující osobně o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II až IV, pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu. V případě, kdy je péče poskytována více osobami, může být doba péče zohledněna jako náhradní doba pouze jedné z nich, a to osobě, která zabezpečuje péči v převážném rozsahu. Zde je nutné upozornit na skutečnost, že v případě, kdy bude pečováno o osobu, která je osobou v I. stupni závislosti, nebudou pečující osoby účastny důchodového ani zdravotního pojištění. Potvrzení prokazující dobu péče pro účely zdravotního a důchodového pojištění vydá pečujícím osobám obecní úřad, který příspěvek poskytuje.

Pečující osoba může být zaměstnaná, v evidenci úřadu práce, studovat apod. Podstatné je jen zajištění potřeb pečované osoby.

Stejně jako zvýšení důchodu pro bezmocnost, tak i příspěvek na péči se pro osobu, které náleží, nepovažuje za příjem.

Helena Hájková
vedoucí odboru sociální péče a zdravotnictví