Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro.

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.

 • ZVOLILO
  v souladu s ustanovením § 64 zák. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů pana a paní Jiřího Krejčího, Janu Moravcovou, Naděždu Syrovátkovou, JUDr. Šárku Maškovou do funkce přísedících Obvodního soudu pro Prahu 5
   
 • VZALO NA VĚDOMÍ
  rozbor hospodaření za I. - III. čtvrtletí roku 2006
   
 • SCHVÁLILO
  provizorium rozpočtu na rok 2007
   
 • SCHVÁLILO
  Výroční zprávu o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního obvodu Praha 13 za školní rok 2005/2006

Rada MČ Praha 13 mj.

 • ZŘÍDILA
  komise pro volební období 2006-2010 a
   
 • JMENOVALA
  předsedy jednotlivých komisí 
  - pro rozvoj a investice MČ Praha 13 - Ing. Petr Bratský
  - dopravy - Bc. Rudolf Heidu
  - bytová - Zuzana Wenzelová
  - pro výchovu a vzdělávání - Mgr. Monika Silberová
  - sociální a zdravotní - Věra Herzánová
  - bezpečnosti, prevence kriminality a sociálně patologických jevů - Pavel Sirotek
   
 • SCHVÁLILA
  výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na „Dodatečné stavební práce k veřejné zakázce Garáže pro dobrovolné hasiče Třebonice“, která byla podaná firmou ATTO spol. s r.o.
   
 • STANOVILA
  obřadní síň radnice jako úředně určenou místnost pro uzavírání manželství na území Prahy 13 v roce 2007 a dobu pro uzavírání manželství od 9.00 hod. do 14.00 hod. v těchto termínech:
  5. 1., 19. 1., 2. 2., 16. 2., 2. 3., 16. 3., 30. 3., 13. 4., 27. 4., 11. 5., 25. 5., 8. 6., 22. 6.,  13. 7., 27. 7., 10. 8., 24. 8., 7. 9., 21. 9., 5. 10., 19. 10., 2. 11., 16. 11., 30. 11. a 14. 12. 2007
   
 • SOUHLASILA
  se záměrem umístění a výstavby administrativního objektu společnosti Toyota Motor Czech s.r.o. při ulici Bavorská
   
 • SOUHLASILA
  s uplatněním náhrady ušlého zisku za nepředepsané nájemné ve výši 50% u SF Centra a.s.
   
 • SOUHLASILA
  s vyhlášením grantových témat a s vyčleněním částky 500 000 Kč na granty v oblasti sociální péče a služeb pro rok 2007 
   
 • ODVOLALA
  ředitelku příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb Prahy 13 paní Helenu Čelišovou ke dni 31. 12. 2006 a 
   
 • JMENOVALA
  ředitelem pana Petra Webera s účinností od 1. 1. 2007 
   
 • SCHVÁLILA
  pronájem 10 bytů z nové výstavby hl. m. Prahy 
   
 • JMENOVALA
  do funkce vedoucí odboru kancelář starosty slečnu Alici Hoffmannovou s účinností od 5. 12. 2006

Zpracovala Ivana Svobodová, OKS

 Blahopřání paní Hildě Hojerové-Čihákové

V úvodu zasedání zastupitelstva 6. prosince přivítal starosta David Vodrážka čestnou občanku Prahy 13, paní Hildu Hojerovou-Čihákovou, která se 9. prosince dožila 97 let. Blahopřál jí k narozeninám a ke státnímu vyznamenání – Řádu T.G. Masaryka za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv, které paní Hojerové-Čihákové propůjčil prezident republiky Václav Klaus 28. října. „Jsme hrdí na to, že vás tady máme a že jste nám vzorem svou energií a svým optimismem,“ řekl jubilantce starosta Vodrážka.

-st-