Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Granty v sociální oblasti pro rok 2007

Městská část Praha 13 vyhlašuje grantové řízení v oblasti sociální péče a služeb pro rok 2007.

Grantová témata:

 1. Poskytování osobní asistence zdravotně postiženým osobám v mimoústavní péči
 2. Rekondiční a rehabilitační pobyty
 3. Poskytování sociální péče a služeb seniorům, občanům v krizových situacích a občanům nepřizpůsobivým
 4. Činnosti podporující rozvoj schopností a integraci seniorů, osob s psychickým, smyslovým, mentálním či tělesným postižením – chráněné bydlení, chráněné dílny, poradenství apod.

Pravidla pro udělení grantu MČ Praha 13 v oblasti sociální péče a služeb pro rok 2007 (výtah)

 1. O grant se mohou ucházet fyzické i právnické osoby, které působí na území České republiky v sociální oblasti, jsou registrovány v souladu s právním řádem ČR a splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost.
 2. O grant se subjekty ucházejí na základě předloženého projektu, který tematicky odpovídá některému z vyhlášených grantových témat.
 3. Maximální výše poskytnutého grantu na jeden projekt je 50 000 Kč.
 4. Přiznání grantu není nárokové a je závislé na výši schválených finančních prostředků na rok 2007.
 5. Žádost o udělení grantu musí být podána na jednot¬ném formuláři, který je k dispozici v informacích na radnici a na www.praha13.cz.
 6. Každý požadavek musí být zpracován stručně a výstižně a musí obsahovat cíl, obsah a zdůvodnění žádosti a ekonomickou rozvahu (celkovou výši, výši požadovaného daru, položkový rozpis nákladů).
 7. Žádosti nesplňující podmínky grantového řízení budou vyřazeny.
 8. Vyplněné žádosti o grant se přijímají v podatelně Úřadu Městské části Praha 13, Sluneční nám.13, 158 00 Praha 5, do 31. 1. 2007. Ve stejné lhůtě musí být žádost o grant odeslána i v elektronické podobě na adresu granty@p13.mepnet.cz.
 9. O negativních výsledcích grantového řízení budou žadatelé písemně vyrozuměni
  do 14 dnů od projednání v radě MČ.

Věra Matoušková, odbor sociální péče
a zdravotnictví, tel. 235 011 447