Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sběrné dvory hl. m. Prahy a dispečinkový způsob odvozu odpadu

Sběrné dvory hl. m. Prahy a dispečinkový způsob odvozu odpadu

Sběrné dvory tvoří nedílnou součást systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy. Slouží k odkládání vybraných druhů odpadů - objemný odpad, stavební odpad do 1 m3, odpad ze zeleně, dřevo, kovy, papír, sklo a plasty, nápojové kartony, nebezpečné odpady. V rámci zpětného odběru lze odložit i vyřazená elektrozařízení.

Fyzické osoby s trvalým pobytem na území města mají možnost odkládat odpady zdarma (kromě pneumatik a stavebního odpadu v množství nad 1m3 na osobu a měsíc). Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání a fyzické osoby, které neprokáží svůj trvalý pobyt na území města, zde mohou odpad odložit za úplatu, která kryje náklady na další využití nebo odstranění odpadu.

Navíc je pro občany, kteří nemohou sami odvézt odpad do sběrných dvorů, zavedena nadstandardní placená služba. Tou je objednávkový (dispečinkový) způsob odvozu odpadu, který je prováděn na základě písemné objednávky zaslané faxem, mailem, poštou nebo osobně objednané na vybraném sběrném dvoře. Cena je stanovena za naložení odpadu (rozhoduje množství) a za ujeté kilometry. Následné uložení odpadu ve sběrném dvoře je pro fyzické osoby trvale hlášené na území hl. m. Prahy zdarma. Výjimku tvoří pouze pneumatiky (25 Kč za kus) a stavební suť (nad 1 m3 je zpoplatněna). Je možné odvézt veškerý odpad, který lze odevzdat v jakémkoli sběrném dvoře hlavního města. Dispečinkový způsob odvozu odpadu je možné objednat na následujících 7 sběrných dvorech hl. m. Prahy.Podrobné informace o sběrných dvorech hl. m. Prahy najdete na internetových stránkách http://envis.praha-mesto.cz > Odpady > Informace pro občany.

Michaela Líčková, OŽP