Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Po podzimních volbách se změnilo obsazení funkcí zástupců starosty. Změnily se také jejich kompetence?

Po podzimních volbách se změnilo obsazení funkcí zástupců starosty. Změnily se také jejich kompetence?

Ano, na základě koaliční dohody došlo po ustavujícím zasedání zastupitelstva, na němž bylo zvoleno vedení městské části, k novému rozdělení oblastí, za které zodpovídají starosta a jeho zástupci. Zástupce starosty David Zelený má na starosti bytovou politiku, správcovské firmy, informatiku a oblast školství. Zástupce starosty Petr Zeman má nadále v kompetenci oblast majetku a oblast kulturní, tělovýchovné a spolkové činnosti. Oblast sociální péče a zdravotnictví, dopravy a životního prostředí převzal nově zvolený zástupce starosty Aleš Mareček. Já jsem si ve své kompetenci ponechal ekonomickou oblast, investice a oblast územního rozvoje. Ustavující zasedání zastupitelstva také rozhodlo o zřízení pěti výborů. Kromě výboru finančního a kontrolního, které jsou dány zákonem, jsme zřídili ještě výbor majetkový, výbor pro evropské fondy a výbor pro výchovu a vzdělávání, které jsou poradními orgány zastupitelstva.

 

Přihlásil jsem se, že mám zájem o koupi obecního bytu, ve kterém bydlím. Dojde k prodeji bytů, i když se změnilo zastupitelstvo?

Nemusíte mít vůbec žádné obavy. Pokud splňujete podmínky stanovené usnesením Zastupitelstva MČ Praha 13 č. 420 z 9. 12. 2009 (např. nejste dlužníkem na nájemném a službách po lhůtě splatnosti, nevlastníte žádný objekt k bydlení na území hlavního města Prahy atd.), budete moci byt odkoupit do svého vlastnictví. Prodej bytů, který byl zahájen na základě rozhodnutí předchozího zastupitelstva, bude dokončen podle plánu. Je to i jeden z bodů koaliční smlouvy, uzavřené po podzimních komunálních volbách.

V měsíci červenci a srpnu bylo provedeno zaměření bytových jednotek včetně společných prostor. Poté došlo ke zpracování„ Prohlášení vlastníka budovy“ k reálnému rozdělení domu na bytové jednotky, společné části budovy a nebytové jednotky. Prohlášení vlastníka budovy bylo po odsouhlasení Hlavním městem Prahou vloženo do katastru nemovitostí. Následně byly zpracovávány znalecké posudky na cenu bytu včetně příslušných podílů na společných částech budovy a zastavěných pozemcích. Na základě Prohlášení vlastníka budovy a znaleckého posudku byly zpracovány závazné nabídky, které byly rozeslány všem oprávněným nájemcům. Nájemce má právo na akceptaci nabídky v šestiměsíční lhůtě od jejího obdržení. Jakmile  oprávněný nájemce akceptuje nabídku a prokáže, že splňuje stanovené podmínky, připraví realizátor prodeje k podpisu kupní smlouvu.

Prodej první části z prodávaných bytových jednotek (včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a zastavěných pozemcích), na které byly zpracovány znalecké posudky, schválilo zastupitelstvo již 8. 9. 2010. Zbývající byty, na které byly zpracovány znalecké posudky později, byly předloženy ke schválení na zasedání zastupitelstva 20. 12. 2010. Kupní smlouvy pak budou uzavírány na základě akceptací nabídek oprávněnými nájemci.
Podepsaná kupní smlouva se předkládá ke schválení Magistrátu hl.m. Prahy. Po schválení
a prověření splnění všech podmínek je podáván návrh na vklad do katastru nemovitostí. 

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, tel. 235 011 212 nebo 235 011 202
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz