Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 MJ.

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro.

 

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 MJ.

POTVRDILO


platnost volby jednotlivých členů zastupitelstva na základě ověření platnosti mandátů pro volební období 2010 – 2014

ZVOLILO


STAROSTU, jeho zástupce, členy rady a ustanovilo výbory a jejich předsedy, tajemníky a členy (více na str. 13)

VZALO NA VĚDOMÍ


navržené ustavení politických klubů zastupitelstva na volební období 2010 – 2014 a jejich zástupce

ULOŽILO


Radě městské části Praha 13 předložit zastupitelstvu programové prohlášení rady do 15. 3. 2011 

 

RADA MČ PRAHA 13 MJ.

SOUHLASILA


jako vlastník objektu, s výstavbou vstupního pavilonu se šatnami v ZŠ Kuncova 1580 pro Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha, s.r.o., Kuncova 1580

SOUHLASILA


s předloženým záměrem rozšíření komunikace V 71 a s výjimečně přípustným umístěním části
komunikace ve funkční ploše ZMK – zeleň městská a krajinná

VYHLÁSILA


veřejnou zakázku na dodatečné plnění v jednacímřízení bez uveřejnění, v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb., na Dodatečné plnění k veřejné zakázce Novostavba ubytovacího zařízení – Nový Kozel formou výzvy k jednání jednomu zájemci, spol. Z&D stavební společnost, spol. s r.o.

SCHVÁLILA

 • výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem KERT, s.r.o., Praha 5
  a návrh smlouvy o dílo na akci Kompletní úprava rozvodů vody, kanalizace a topení, včetně stavebních oprav objektu zdravotnického zařízení Janského
   
 • výběr nejvhodnější nabídky, která byla podaná uchazečem spol. IKON, s.r.o., k nadlimitní veřejné zakázce na Zajištění správy a provozu sportovních a kulturních zařízení včetně veřejných WC ve správě MČ Praha 13 a návrh mandátní smlouvy spol. IKON, s.r.o.
   
 • výběr nejvhodnější nabídky, která byla podaná uchazečem Blažek, s.r.o., k veřejné
  zakázce malého rozsahu Zimní úklid komunikací ve správě MČ Praha 13 a návrh
  smlouvy o dílo
   
 • výběry nejvhodnějších nabídek a návrhy dodatků k prováděcím smlouvám, které
  byly podány společnostmi VLTAVÍN HOLDING stav. podnik, s.r.o., SWIETELSKY stavební,
  s.r.o. a Podzimek a synové, s.r.o., v rámci veřejných zakázek vyhlášených formou jednacího řízení bez uveřejnění na Dodatečné plnění k veřejným zakázkám na zateplení objektů základních a mateřských škol v MČ Praha 13 dle seznamu v příloze materiálu č. 2, neboť nabídky obsahují všechny součásti požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách
   
 • výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na Dodatečné plnění k veřejné zakázce
  na zateplení objektu ZŠ při PedF UK, Brdičkova 1878, Praha 13, společnosti PROMINECON GROUP, a.s., neboť nabídka obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách, a návrh dodatku k prováděcí smlouvě č. 10
  předložené spol. PROMINECON GROUP, a.s.
   

ZŘÍDILA


Komisi pro rozvoj a investice MČ Praha 13, Komisi dopravy, Komisi bytovou, Komisi pro životní prostředí, Komisi sociální a zdravotní, Komisi bezpečnosti, prevence kriminality a sociálně  patologických jevů Komisi škodní, Komisi pro likvidaci majetku, Umísťovací komisi pro Dům seniorů Lukáš, Domov sv. Karla Boromejského a Dům sociálních služeb Prahy 5, Komisi
pro sociálně-právní ochranu dětí

POVĚŘILA


funkcí oddávajícího všechny členy zastupitelstva

a

STANOVILA

 1. všem členům zastupitelstva oprávnění užívat závěsný odznak se státním znakem při
  významných příležitostech a občanských obřadech dle § 76 a § 97 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl.městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
   
 2. obřadní síň Úřadu městské části Praha 13 jako úředně určenou místnost pro uzavírání manželství na území Městské části Praha 13 v roce 2011
   
 3. dobu pro uzavírání manželství na území MČ Praha 13 v roce 2011 – konkétní termíny
  najdete na www.praha13.cz v oblasti Jak si zařídit – Manželství a rodina.
   

zpracovala Helena Šlitrová, OKS