Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ohlédnutí za loňským rokem a výhled do budoucna

Při psaní tohoto článku si vždy uvědomím, jak rychle čas plyne. Není to tak dávno, co jsem se na tomto místě zamýšlel nad plány pro rok 2016 a už je před námi další etapa a s ní mnoho nových výzev.

Nutno podotknout, že začínáme pozitivní zprávou. Na posledním prosincovém zasedání byl schválen rozpočet pro rok 2017. Městská část Praha 13 bude opět hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, který počítá s příjmy a výdaji ve výši 724,03 mil. Kč. Neinvestiční výdajová stránka činí 323,8 mil. Kč, na investice pak bude uvolněno 400,3 mil. Kč, přičemž nejdůležitější plánovanou investicí, kterou si naše městská část odsouhlasila, je výdaj na pořízení domu pro seniory v celkové výši 285 mil. Kč. Domov vznikne rekonstrukcí a dostavbou stávajícího objektu v ulici Za Mototechnou tak, aby splňoval zákonné normy na energetickou úsporu veřejných budov. Celkový počet lůžek v objektu je koncipován na 110 a předpokládané dokončení stavby bude v roce 2018. Uvědomujeme si, že otázka stárnutí populace je pořád velmi aktuální, proto na seniory nezapomínáme ani v rámci volnočasových aktivit. V uplynulém roce se podařilo založit jeden nový klub seniorů a jejich počet v naší městské části tak vzrostl na 12. V sociální oblasti byly administrativně rozděleny dotace ve výši 2,1 mil. Kč, kterými jsme podpořili 60 projektů. Administrativně jsme zajistili projekt Společná adresa – Praha 13 zaměřený na integraci cizinců a rovněž byl uspořádán Veletrh sociálních služeb Prahy 13.

V oblasti informovanosti obyvatel jsme pokročili velmi kupředu. Během ledna 2017 bude na webových stránkách MČ Praha 13 zprovozněn grafický náhled pro vybraná ekonomická data v oblasti příjmů a výdajů z našeho rozpočtu. Jedná se o tzv. Rozklikávací rozpočet, který bude přehlednou a uživatelsky srozumitelnou formou zobrazovat hodnoty a aktuální stav rozpočtu schváleného a upraveného a jeho aktuální čerpání, včetně procentního porovnání s rokem minulým. Jednotlivé pohledy za oblast příjmů a výdajů budou detailně členěny dle rozpočtových položek tak, aby se v něm běžný občan bez problémů vyznal.

Na sklonku minulého roku se nám úspěšně podařilo redesignovat naše webové stránky tak, aby byly uživatelsky co nejpřívětivější, přehledné a co nejvíce vypovídaly o činnostech jednotlivých odborů (www.praha13.cz).

V loňském roce jsme se pustili do velkého a velmi důležitého projektu – rekonstrukce objektu bývalého sportcentra na Mateřskou školu Ovčí hájek. Stále více rodičů žádá o umístění svých dětí do školek v naší městské části, proto je otevření nové mateřinky prioritou. Školka je projektována pro tři třídy 3–6 letých a dvě třídy 2–3 letých dětí. V současné chvíli zde probíhá hrubá stavba, která bude dokončena v září 2017. Nejde však o jedinou významnou investici do oblasti školství. V prosinci bylo na FZŠ prof. Otokara Chlupa otevřeno pět nových tříd. Tato základní škola vyučuje přes 850 žáků, její stavební úpravy a kapacitní rozšíření byly tedy nevyhnutelné.

Další důležitou oblastí, na kterou se Praha 13 zaměřuje, je doprava. Dopravní odbor vydal v roce 2016 cca 730 dokumentů a vyřídil stížnosti či žádosti obdobného počtu dalších klientů. I v roce 2016 probíhaly kontroly pozemních komunikací ve spolupráci s jejich správci. Kontrolována byla také funkčnost veřejného osvětlení a čistota komunikací v okolí probíhajících staveb. V tomto roce plánujeme realizovat úpravu dopravního značení v lokalitě starých Stodůlek (zóna „30“ + přednost zprava). Rovněž jsme řešili připomínky občanů ke změnám autobusových linek PID. Prioritou pro oblast dopravy je stavba Radlické radiály, a to hlavně proto, že je na ni napojena stavba velkého P+R parkoviště u stanice metra Nové Butovice. Věřím, že se v této problematice pohneme v roce 2017 významně dopředu.

Nezapomínáme ani na oblast životního prostředí. V loňském roce byla průběžně kontrolována čistota celé lokality Praha 13. Zajišťovali jsme vlastníky pozemků, na nichž nebyl udržován pořádek. Tyto vlastníky jsme vyzývali k nápravě a rovněž pak zpětně kontrolovali její provedení, to vše v souladu se zákonem o hl. městě Praze. V oblasti veterinární prevence a deratizace činíme kroky, které zabraňují rozšíření především potkanů na našem území. Proto byla i v roce 2016 provedena jarní a podzimní celoplošná deratizace.

V návaznosti na revitalizaci veřejných prostranství byl v loňském roce doplněn mobiliář na dětském hřišti Neustupného a v okolí Třebonického rybníka bylo dokončeno dětské hřiště. V průběhu jara a léta docházelo k celoplošnému úklidu skládek na území MČ Pra - ha 13. Odbor životního prostředí rovněž realizoval nové výsadby dřevin a stromů v aleji Chaby a stromů ve starém sadu Stodůlky. Na náklady městské části šlo rovněž vyčištění dvou fontán, které byly poničeny vandalstvím sprejerů.

Už téměř dva roky funguje služba hlášení problémů, kdy mohou občané naší městské části formou MMS odeslané z mobilu nebo PC aktuálně upozornit na problémy v úklidu či pořádku na území Prahy 13. Hlášení je pak doloženo přiloženou fotografií a posíláno na e-mail: mms@p13.mepnet.cz. Za uplynulý rok řešil odbor kontroly v rámci této služby celkem 304 podnětů zaslaných formou MMS zprávy. I v následujícím roce si klademe za cíl rozvíjet tuto službu v rámci projektu Otevřený a komunikující úřad MČ Praha 13.


Po prázdninách se v naší městské části znovu konal Festival volného času, který probíhal celé září. Díky této akci se nám už několikátým rokem daří propagovat činnosti všech organizací pořádajících aktivity k vyplnění volného času dětí i dospělých. Festivalové aktivity se uskutečnily na řadě zajímavých míst naší městské části – v Centrálním parku, v K ulturním domě Mlejn, na Slunečním náměstí, ve školách a v mnoha sportovních klubech. Na své si přišli zájemci o sportovní aktivity, kulturu, výtvarné činnosti, turistiku, kutilství nebo chovatelství. Všechny tyto akce byly pořádány s podporou hl. města Prahy v rámci titulu Praha – Evropské hlavní město sportu 2016. Festival je velmi navštěvovaný a rozhodně v něm hodláme pokračovat i v roce budoucím.

Velmi pozitivní zprávou je také fakt, že v listopadu loňského roku bylo oceněno hned pět škol působících v naší městské části. Jejich ředitelé převzali ve Španělském sále Pražského hradu z rukou náměstka ministra školství ocenění v programu Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj.

V roce 2016 se v městské části Praha 13 udála spousta pozitivních věcí. Uděláme vše, co bude v našich silách, aby i následující rok 2017 byl rokem pozitivních změn a posunu. Věřím, že se nám naše plány podaří úspěšně realizovat a Městská část Praha 13 zůstane i nadále místem, kde budou chtít naši občané a jejich děti spokojeně žít. Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem pracovníkům úřadu a kolegům ze samosprávy za jejich spolupráci. Jim i vám, našim čtenářům, přeji vše dobré, štěstí a hlavně pevné zdraví v roce 2017.

David Vodrážka, starosta Prahy 13