Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Praha 13 žádá přezkumné řízení

V polovině června 2017 vydal Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy závazné souhlasné stanovisko ve věci posouzení vlivů na životní prostředí (tzv. dokument EIA) ke kontroverzní stavbě Polyfunkčních domů Lužiny. Zjednodušeně řečeno – výstavba objektu tak, jak je plánována, nenarušuje žádné normy ochrany životního prostředí a může tedy být realizována.

Vedení městské části Praha 13 s tímto rozhodnutím zásadně nesouhlasí. Rozhodli jsme se tedy využít všech svých zákonných možností a rozhodnutí napadnout v rámci odvolání v navazujícím řízení.

Městská část Praha 13 chce hájit zájmy svých občanů a uplatňovat jejich právo na udržování příznivého životního prostředí. Podrobně jsme se seznámili se stanoviskem EIA a všemi podklady, na základě kterých bylo souhlasné stanovisko vydáno. Naše analýza ukazuje na to,  že stanovisko bylo vydáno v rozporu s obecně závaznými předpisy, zadáváme tedy podnět k zahájení přezkumného řízení.

Dle naší analýzy je v dokumentu EIA celkem 5 rozporuplných oblastí, které rozepisujeme v dokumentu Podnět k zahájení přezkumného řízení, který je v plném znění zveřejněn na našich webových stránkách www.praha13.cz. Dokument vychází z nesprávného posouzení zatížení území, dále je v něm nedostatečně posuzována kapacita metra a nezohledňuje správně parkování a dopravní bezpečnost v okolí stavby. Problémy shledáváme také v popsaných kompenzačních opatřeních, které souvisejí s imisemi. Rovněž shledáváme jako nesprávně vyhodnocený dokument popisující modelové hodnocení kvality ovzduší.

Všechny výše uvedené aspekty nás vedly k tomu, abychom zadali podnět k uskutečnění přezkumného řízení, jelikož dle našeho závěru bylo souhlasné stanovisko dokumentu EIA vydáno v rozporu s právními předpisy.

David Vodrážka, starosta