Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

RADA MČ PRAHA 13 MJ.

vzala na vědomí

dokument Smart City plán MČ Praha 13 vypracovaný v rámci projektu Využití inovačních řešení pro posílení strategického řízení Prahy 13

vzala na vědomí

předloženou zprávu o plnění usnesení RMČ za uplynulé období k termínu 31. 10. 2019 včetně zápisu z jednání kontrolního výboru ZMČ ze dne 18. 11. 2019 a splnění uložených úkolů

a schválila

žádost o zrušení úkolu ve smyslu návrhu nositele úkolu

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 MJ.

schválilo

rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1.–3. čtvrtletí 2019 a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1.–3. čtvrtletí 2019

schválilo

předložený materiál Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2020

schválilo

uvolnění finančních prostředků z prodeje bytových jednotek, a to:

  • 7 750 000 Kč na spoluúčast MČ Praha 13 při realizaci rekuperačních jednotek v základních školách Prahy 13
  • 250 000 Kč na provedení analýzy a návrhu řešení realizace programu Digitální Česko
  • 5 020 300 Kč na řešení dopravy v klidu na území MČ Praha 13

schválilo

poskytnutí dotace v celkové výši 70 000 Kč pro PVK Olymp Praha, z.s. a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

a

poskytnutí dotace v celkové výši 600 000 Kč pro SK Hala Lužiny, z.s. a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

schválilo

nový Statut zpravodaje městské části Praha 13 STOP – Stodůlecký posel

schválilo

  1. prodej volné nebytové jednotky vč. spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a zastavěných pozemcích zájemci uvedenému v seznamu nebytových jednotek č. 13, který podal nejvyšší cenovou nabídku za volnou nebytovou jednotku a splní všechny podmínky dané usnesením č. UZ 0301/2013 z 11. 9. 2013 a zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění
  2. seznam nebytových jednotek č. 13, který obsahuje jméno zájemce, který podal nejvyšší cenovou nabídku za volnou nebytovou jednotku, číslo nebytové jednotky vč. spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a zastavěných pozemcích, kupní cenu podle znaleckého posudku a nejvyšší cenovou nabídku
  3. typovou smlouvu o převodu vlastnictví jednotky a spoluvlastnického podílu, která bude uzavírána se zájemcem, který podal nejvyšší cenovou nabídku, podle typu věcných břemen v jednotlivých budovách vzalo na vědomí předloženou zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13 za uplynulé období k termínu 31. 10. 2019 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 18. 11. 2019 a splnění uložených úkolů dle přílohy materiálu č. 2

a schválilo

žádost o zrušení úkolu ve smyslu návrhu jeho nositele

schválilo

vykoupení pozemků v k.ú. Stodůlky, které jsou zastavěny stavbami komunikací, ve vlastnictví hl. m. Prahy – svěřená správa MČ Praha 13, od jejich vlastníků

Zpracovala Helena Šlitrová