Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Co se stalo v roce 2020

Vážení a milí spoluobčané, milí čtenáři STOPu,

právě se vám dostalo do rukou první číslo našeho zpravodaje roku 2021. Dovolte mi využít stránku, kde obvykle nacházíte rubriku Téma STOPu, ke krátkému bilancování a shrnutí toho, co se v roce 2020 událo a co se nám na radnici podařilo realizovat.
Velmi potěšující událostí pro mne a celý náš úřad je získání hned dvou významných ocenění, které jsme v tomto roce převzali. Městská část Praha 13 získala první místo v soutěži Přívětivý úřad 2020 v kategorii městských částí hlavního města, kterou již pátým rokem pořádá Ministerstvo vnitra ČR. Letos se jí účastnilo 142 úřadů obcí s rozšířenou působností a městských částí Prahy. Hodnotil se především stav služeb v elektronizaci, komunikaci, transparentnosti, participaci, klientském servisu nebo společenské odpovědnosti. Velmi si cením, že služby našeho úřadu jsou dlouhodobě na vysoké úrovni a touto cestou bych rád poděkoval především zaměstnancům. Je to ocenění jejich kvalitní práce a přístupu ke klientům. Druhým ocenění, které mně obzvlášť těší, je první místo v soutěži Obec přátelská rodině a seniorům v kategorii měst a obcí s počtem obyvatel nad padesát tisíc, kterou vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Za těmito úspěchy stojí kvalitní a zodpovědná práce našich úředníků, které si nesmírně cením. Za dobu mého působení na radnici jsme získali mnohá ocenění, o to větší mám radost, že se nám tento trend daří udržet.

Investice

V letošním roce jsme se soustředili především na investice do veřejného prostranství a zeleně. Proběhly rozsáhlé opravy na víceúčelovém hřišti v Centrálním parku a také v Dalejském parku. Úpravy vnitrobloku Fingerova pokračují již třetím rokem, hotové je dětské a sportovní hřiště a jejich okolí. Z prostranství bezprostředně před základní školou budou modernizovány kruhové záhony a bude upravena zeleň ve zvýšených částech. Zbývá revitalizovat zpevněné plochy v okolí školy a cestní síť. Ve vnitrobloku je naplánována rekonstrukce cestního systému, který je ve velmi špatném stavu. Ten pak vnitroblok propojí jako celek. Nové dětské hřiště máme již naplánované také do vnitrobloku Blattného. Na konci roku proběhly v ulici Běhounkova opravy, které zajistí kvalitnější užívání stávajících prostor. Proběhla revitalizace veřejného prostoru v ulici K Brance, která z nevyužívaného zákoutí vytvořila příjemný odpočinkový prostor pro rodiny i seniory se stromy, keři a květinami. Připravenou máme také kompletní projektovou dokumentaci na skatepark Lužiny. Věřím, že s pomocí dotací od pražského magistrátu by mohly práce začít hned na jaře.

Školství

Školství se potýkalo se snad největšími změnami ve své činnosti a přechod na distanční výuku v obou vlnách základní i mateřské školy zvládly výborně. Zaměstnanci se museli rychle přizpůsobit novým metodám a technologiím, což bylo velmi náročné z pohledu personálního zajištění všech aktivit a také z pohledu vybavenosti technologiemi, které se staly nutnou výbavou vzdělávacích programů. Vedle zajištění hygienických opatření a ochranných pomůcek, včetně generátorů dezinfekční mlhy a ozónu, jsme do škol distribuovali desítky notebooků pro ty žáky, kteří neměli k dispozici zařízení nutné pro distanční výuku. V listopadu byla dokončena kompletní výměna osvětlení v Základní škole Klausova. Všechny učebny a společné prostory jsou osvětleny speciálně vyrobenými světelnými tělesy nové generace LED diod s velmi příznivým spektrem blížícímu se dennímu slunečnímu záření. Vedle toho jsme do školních budov investovali z pohledu budoucích úspor. Optimalizací kapacity elektrického příkonu na 25 základních a mateřských školách zajistíme šetrný provoz a tím samozřejmě i významnou finanční úsporu na spotřebě elektrické energie. Ušetřené finanční prostředky pak budou moci školy využít k financování jiných aktivit.

Doprava

Řešení dopravy spadá pod pravomoc Magistrátu hlavního města Prahy a odbor dopravy jako silniční správní úřad tak na většině velkých investicích pouze spolupracuje při koordinaci jednotlivých projektů magistrátu. Velmi důležitým krokem tohoto roku na území třináctky bylo zajištění souvislé údržby Bucharovy a Jeremiášovy ulice. Na křižovatce ulic Jeremiášova – Sárská bylo naistalováno nové světelné signalizační zařízení a v ulici Červeňanského byly vybudovány nové parkovací zálivy, chodníky a opraveny zastávky autobusů PID. Podařilo se dokončit také opravu mostu přes Jeremiášovu ulici v Líšnické ulici. Teď připravujeme instalaci měřičů rychlosti v Třebonicích.

Sociální oblast

Ze všeho nejdříve bych rád zdůraznil, že naše městská část má ve své strategii jako jedna z mála městských částí v Praze Koncepci rodinné politiky. Skvělou práci v této oblasti odvádí Středisko sociálních služeb Prahy 13 a samozřejmě úzce spolupracujeme i s Domovem pro seniory Zity Kabátové. Podporujeme projekty, které pomáhají seniorům, hendikepovaným a také rodinám s dětmi. Projekty a aktivity v sociální sféře pomáhají nejen jednotlivě, ale také dlouhodobě zvyšují kvalitu života v naší městské části. Vážím si především snahy propojovat generace a veřejné pomoci, kterou mnozí naši spoluobčané v uplynulých měsících potřebovali ve větší míře. V rámci dotačního programu pro oblast sociálních a návazných služeb a rodinné politiky pro rok 2020 bylo podpořeno celkem 49 projektů. I když bohužel ne všechny mohly proběhnout. Maximálně podporujeme všech třináct klubů seniorů a podílíme se i na přípravě nových forem aktivit. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu byla od 20. 3. 2020 zřízena pro seniory Informační linka pro potřeby seniorů, na kterou se s žádostí o zprostředkování pomoci ale mohli obracet i občané se zdravotním postižením. Radnice je tu především pro lidi a snažíme se pomáhat všem, kteří se na nás s žádostí o pomoc obrátí.

Poděkování

Rok 2020 byl pro nás všechny velmi náročný, museli jsme čelit situaci, kterou jsme ještě nikdy nezažili. Dovolím si touto cestou říci, že se všechna opatření přijatá s nepříznivým vývojem epidemiologické situace vždy podařilo zrealizovat ve všech aspektech naší práce. Děkuji všem, kteří se s respektem ke zdraví ostatních obdivuhodně zhostili svých povinností nad rámec toho, co se musí. Jsou to především všichni zaměstnanci škol i školek, ale i zařízení a organizací pečujících o seniory. Můj dík patří také zaměstnancům radnice a především vám, vážení občané, kteří jste ohleduplní ke svým blízkým i všem v okolí. Žijeme na třináctce spolu s lékaři, sestřičkami, záchranáři, hasiči i policisty a můj obdiv a úcta samozřejmě patří i jim.

David Vodrážka, starosta MČ Praha 13