Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jaký byl rok 2022?

Vážení spoluobčané,
každý rok si při psaní tohoto článku vždy uvědomím, jak rychle čas plyne a kolik věcí se kolem nás děje. Jaký byl rok 2022? Pro nás všechny byl velmi náročný. Začátkem roku jsme se stále potýkali s covidovými opatřeními a když už tato náročná doba končila, řešili jsme dopady konfliktu na Ukrajině, poté extrémně zvýšenou míru inflace, a navíc i energetickou krizi.
I za těchto nepředvídatelných situací úřad naší městské části své služby klientům a obyvatelům poskytoval v plné míře a podařilo se mnoho skvělých projektů.

Sportovní hřiště FZŠ Mezi Školami

Školství

Jednou ze zásadních priorit je podpora a maximální rozvoj školství na území naší Prahy 13. Městská část je zřizovatelem deseti základních škol a dvaadvaceti mateřinek. V rámci hospodárného přístupu k energiím a s ohledem na zdraví nejen žáků jsme pokračovali v plošné výměně osvětlovacích těles za kvalitnější a úspornější. Kompletní výměna proběhla již v šesti základních a také v dalších mateřských školách. Dokončena byla kompletní rekonstrukce sportovního hřiště a běžecké dráhy při Fakultní základní škole Mezi Školami a velkou opravou prošla také celá běžecká dráha u Fakultní základní školy Brdičkova. V plné míře se daří realizovat program Trenéři ve škole, a to ve všech prvních třídách našich základních škol. Profesionální trenéři se věnují dětem v rámci výuky a věříme, že jim pomohou nejen jejich cenné rady, ale že si děti především osvojí zdravé pohybové návyky. V době letních prázdnin se za zavřenými dveřmi škol uskutečnily desítky oprav a renovací, výměny podlahových krytin i plošné výmalby. V Domě dětí a mládeže Stodůlky se podařilo dokončit novou přístavbu, kde je umístěna centrální recepce a zvýší se tak nejen bezpečnost provozu, ale také byly rozšířeny tolik potřebné prostory pro rodiče, kteří zde na své děti čekají.
Vážím si mnohých ocenění, které naše školy během minulého roku získaly. Školství v naší městské části je jedním z nejlepších v Praze a děti zde mají výborné zázemí i ve volnočasových aktivitách.

Přístavba DDM Stodůlky

Veřejný prostor

Péče o veřejný prostor je velmi zásadní činností městské části. Soustředíme se především na revitalizace vnitrobloků, úpravu parků a dětských hřišť. Kvalitní prostor pro trávení volného času je velmi důležitý pro všechny obyvatele naší městské části.

Osvětlení v ZŠ Janského

V létě byla dokončena úprava parku „U dvojčat“ v ulici Tlumačovská. Po terénních úpravách, výsadbě nových stromů, keřů, květin a instalaci mobiliáře, získal zcela novou podobu. Mezi kvetoucími pásy jsou umístěny lavičky, posezení se šachovnicí, houpačky a nechybí ani fitness koutek. Zcela unikátní je systém zadržování dešťové vody tak, abychom zajistili dostatečnou vláhu pro rostliny a zlepšili kvalitu životního prostředí.

Parčík „U Dvojčat”

Revitalizací prošel také park a cenná fontána u obchodního centra Lužiny. Do opravy fontány se zapojili také specialisté z VŠCHT. Fontána „Duha“ u Fakultní základní školy Brdičkova je místní uměleckou dominantou a po náročné rekonstrukci opět zdobí veřejné prostranství.

Krteňská alej

Významnou revitalizací byla také obnova celé aleje podél historické cesty z Krtně k Chabům. Díky spolupráci s nadací Jistota Komerční banky byly podél cesty vysazeny ovocné stromy, proběhly krajinné úpravy, včetně výsadby keřů, úpravy cesty, doplnění mobiliáře, informačních tabulí a nechybí ani fitness a edukativní prvky pro malé návštěvníky. Další rozvoj se týkal i Dalejského parku, na podzim zde vznikla velkorysá venkovní posilovna a do parku byly doplněny další výsadby dřevin a keřových a trvalkových záhonů.

Dalejský park

Pokračujeme také v rekonstrukcích dětských a sportovních hřišť. Máme dlouhodobý plán a systematicky jsme do něj zapojili i umělce. Nejbližší okolí několika dětských i sportovních hřišť teď zdobí velkoplošné malby, barvy oživují šedé zdi a přinášejí inspirativní atmosféru místním obyvatelům. Rozsáhlou rekonstrukcí prošlo například hřiště ve vnitrobloku v ulici U Jezera, Trávníčkova, Böhmova, Amforová a další.

Dětského hřiště Amforová

Intenzivně řešíme i navýšení kapacity parkovacích míst. Probíhá výstavba nového P+R parkovacího domu v Petržílkově ulici, který pomůže navýšit parkovací kapacity Novým Butovicím. Zároveň jsme zahájili přípravné a projektové práce na dalších parkovacích domech. Zcela novým projektem loňského roku je komunitní zahrada na Velké Ohradě. Od června se na pozemku u základní školy upravoval terén, musela se navézt vhodná půda, vystavět zpevněné chodníky a nakonec došlo na výsadbu stromů, keřů a vybudování skladu nářadí. Současně jsme také intenzivně komunikovali se vznikající komunitou, která bude zahradu využívat, provozovat, a hlavně nadále rozvíjet. Zájem veřejnosti o komunitní zahradničení nás velmi těší a věřím, že první komunitní zahrada v naší městské části bude úspěšně fungovat.

Přístavba Střediska sociálních služeb Prahy 13

Sociální oblast

Městská část je nezastupitelná také v sociální oblasti, kde se soustředíme na podporu sociálních služeb ve prospěch všech svých obyvatel. V rámci dotačního programu podporuje poskytovatele sociálních a návazných služeb, zaměřených na pomoc seniorům, občanům zdravotně postiženým, lidem ohroženým sociálním vyloučením, dětem a dalším cílovým skupinám. Péči o seniory zajišťuje především Středisko sociálních služeb Prahy 13 a Domov pro seniory Zity Kabátové.

Den zdraví a Veletrh soc. služeb

V areálu Střediska sociálních služeb byla dokončena přístavba nového čtyřpodlažního objektu. Vznikl zde nový prostor pro deset malometrážních bytů určených pro seniory v tíživé životní situaci, vyžadující pečovatelské a jiné sociální služby. Celková kapacita zařízení se zvýšila o třetinu a všech třináct klubů pro seniory zde našlo nové a moderně vybavené zázemí pro svou činnost.

Bezpečná třináctka aneb Bezpečnost zajištěna

Pro širokou veřejnost se opět uskutečnilo několik preventivních a osvětových akcí, například Den zdraví a Veletrh sociálních služeb Prahy 13. Tato akce každoročně přiláká stovky zájemců o informace a desítky organizací, které poskytují své služby v naší městské části zde prezentují své služby. Velký zájem vzbudila také Bezpečná třináctka, kde se v rekordním zastoupení prezentovaly složky Integrovaného záchranného systému přímo na Slunečním náměstí. Nedílnou součástí činnosti úřadu je podpora prevence rizikového chování ve školách, veřejné solidární projekty, integrace cizinců a rodinná politika, v rámci které byly mimo jiné finančně zvýhodněny příměstské a letní tábory v Domě dětí a mládeže Stodůlky. Opět jsme se zapojili do Sbírky potravin, podpořili jsme Den proti rakovině, Den bez aut a mnoho dalších projektů.

Děkuji všem, kteří se na všech oblastech rozvoje a služeb podílejí a pomáhají tak život v naší městské části neustále zlepšovat.

David Vodrážka, starosta MČ Praha 13