Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Odbor dopravy

S novým rokem přichází redakce STOPu s rubrikou, ve které necháme čtenářům trochu více nahlédnout pod pokličku úřadu městské části. Naším cílem je občanům vysvětlit s čím a v jakých případech se mohou na radnici obrátit a co naopak vyřídí v jiných institucích. Postupně a přehledně představíme činnost a kompetence jednotlivých odborů a seznámíme čtenáře s tím, v čem je pro ně jejich agenda užitečná. Letos v červnu to bude již dvacet let, kdy v samém centru Nových Butovic otevřela své dveře moderní šestipodlažní budova radnice, ve které její zaměstnanci pomáhají řešit obyvatelům Prahy 13 a nejen jim nejrůznější životní situace. Přijměte následující seriál jako dárek k našemu společnému výročí.

Odbor dopravy Relativně malý odbor dopravy sídlí v budově radnice na Slunečním náměstí. Většina jeho zaměstnanců má svůj pracovní stůl v kanceláři č. 315 ve druhém patře. Pověřeným vedoucím odboru je pan inženýr Tomáš Círus, v jehož týmu pracuje šest referentů.

 • Odbor vykonává funkci silničního správního úřadu na místních komunikacích II.-IV. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích na území Prahy 13 (staré Stodůlky, Lužiny, Nové Butovice, Velká Ohrada, Pod Zličínem, Třebonice a Nová Ves - k.ú. Jinonice) a dále také na území MČ Řeporyje.
 • K jedné z jeho kompetencí patří povolování připojení účelových komunikací a objektů či pozemků na místní komunikace. Tím se rozumí zřízení, úprava či zrušení dopravního připojení formou sjezdu nebo nájezdu. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách úřadu, nebo si jej můžete vyzvednout přímo v kanceláři odboru.
 • K důležitým úkolům odboru náleží také povolování zvláštního užívání komunikací, kterým se rozumí jakýkoli zásah do komunikace. Odbor dopravy tedy můžete kontaktovat, budete-li potřebovat zajistit místo pro kontejner na suť při rekonstrukci koupelny, složit na chodník po určitou dobu hromadu cihel nebo písku, případně postavit prodejní či reklamní zařízení. Stejně tak pokud hodláte pořádat kulturní, sportovní, zábavnou či jakoukoli akci, při které je třeba komunikaci či její část uzavřít, je třeba požádat o povolení na odboru dopravy. Ten je také samozřejmě oprávněný za výše jmenované vyměřovat správní poplatky. Do této agendy dále patří i výkopové práce, a to např. ukládání inženýrských sítí, opravy a výstavba komunikací a chodníků.
 • Na pracovníky odboru se mohou občané obrátit také v případě, že jsou invalidní, nebo je na ně zdravotně postižená osoba plně odkázána. V takovém případě je odbor schopen zajistit vyhrazené parkoviště tak, aby cesta od vozu k domu byla co nejpohodlnější, a hlavně tím umožní jistotu zaparkování.
 • K běžným činnostem odboru patří také kontrolní činnost. V případě, že se v okolí vašeho bydliště nachází vrak nebo odstavené vozidlo, odbor dopravy je oprávněn majiteli těchto vozidel uložit povinnost je odstranit, případně povoluje prodej ve veřejné dražbě.
 • Častým předmětem zájmu je stav zastávek MHD a funkčnost veřejného osvětlení. V tomto případě jsou ovšem zaměstnanci odboru pouze jakýmsi prostředníkem mezi Dopravním podnikem hlavního města Prahy v případě zastávek a Technologií hlavního města Prahy v případě osvětlení. Zjištěnou závadu těmto institucím nahlásí a ty pak zajistí nápravu. V praxi to znamená, že i my jako obyvatelé třináctky, zjistíme-li závadu na přístřešku při čekání na autobus, nebo se nám zdá, že pouliční lampy svítí moc anebo málo, můžeme sami informovat přímo DPP či THP, kteří jsou jediní skutečně kompetentní problém vyřešit.
 • Pracovníci odboru kontrolují také sjízdnost a schůdnost komunikací. Zde je důležité připomenout, že ne všechny komunikace spadají do působnosti naší městské části, a dokonce většina z nich je ve správě Odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy.
 • Odbor dopravy při své činnosti úzce spolupracuje s Policií České republiky - Odborem služby dopravní policie, zejména v povolování uzavírek a objížděk a v provádění preventivních opatření v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, například při umísťování dopravního značení, povolování záborů, výkopů atd.
 • Odboru je také možné předkládat návrhy a připomínky v úseku dopravy. Přijímá například návrhy na změnu dopravního značení, nevyhovuje- li z nějakého důvodu současné situaci. Umožňuje v případě potřeby také dočasnou úpravu provozu na pozemních komunikacích s použitím přenosných dopravních značek nebo přechodným vodorovným značením.
 • V neposlední řadě odbor projednává skutkové podstaty přestupků v rozsahu své věcné působnosti. Pro ilustraci nabízíme dva příklady. Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích projednává nepovolené umístění záborů, reklam, provádění stavebních prací, uzavírek, poškozování komunikací, dopravních značek či jiné činnosti prováděné na komunikacích v rozporu s tímto zákonem. Postupuje dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (tj., kdy se řidič neřídí dle dopravních značek při parkování v rámci zón placeného stání – parkoviště před radnicí a u polikliniky Lípa. Ostatní dopravní přestupky v rozporu s tímto zákonem řeší Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravně-správních činností).
 • Závěrem připomínáme, že agendu řidičských průkazů má v hlavním městě ve své působnosti výhradně magistrát, konkrétně Odbor dopravně správních činností se sídlem Na Pankráci 1685, Praha 4 - Vyšehrad. Stejný odbor má v kompetenci také registr vozidel. Těchto pracovišť je v Praze vícero, nejbližší pro obyvatele třináctky je v ulici Radimova 39, Praha 6 - Břevnov.


Andrea Říčková