Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zajímalo by mě, zda bude někdy pokračovat budování Centrálního parku, nebo zůstane nedokončený?

Zajímalo by mě, zda bude někdy pokračovat budování Centrálního parku, nebo zůstane nedokončený?

Vzhledem k rozpočtovým možnostem hl. města Prahy probíhal v posledních letech pouze výkup některých soukromých pozemků v rámci Centrálního parku.

Kromě toho Praha 13 z vlastních prostředků vybudovala např. minigolf, několik hřišť, sociální zařízení a venkovní posilovnu. Díky výkupu pozemků se podařilo vytvořit další ucelené části parku, které je možno rozvíjet. V letošním roce našlo hl. město Praha ve spolupráci s naší městskou částí konečně prostředky, aby mohlo investovat do rozvoje Centrálního parku a v říjnu začaly stavební práce. Jedná se o čtvrtou etapu výstavby parku s předpokládaným nákladem 21 milionů korun. V projektu pokračuje Architektonický atelier Arkáda pod vedením Ing. arch. Václava Valtra, který byl od počátku autorem urbanistické koncepce Jihozápadního Města a Centrálního parku. Projekt dalších výsadeb zeleně připravuje Ing. Vít Doležel, který se také podílel na původním projektu.

Prioritou je tentokrát dotvoření cestní sítě, a to jak doplnění chybějících tras, tak i dokončení asfaltových povrchů na existujících mlatových a štěrkových cestách, které budou moci kromě pěších a cyklistů využívat také inline bruslaři. Vytvoří se tak například ucelený okruh kolem Nepomuckého rybníka. V parku celkem přibude 4 500 m2 asfaltových cest, 900 m2 cest ze zámkové dlažby a cca 20 m2 ploch z mozaikové vápencové dlažby na odpočivných plochách s lavičkami. V Severní aleji bude dokončena chybějící cesta - bude ze zámkové dlažby doprovázená odpočivnými plochami. Jako její pokračování bude nově zpevněna štěrková cesta od horní retenční nádrže až k podchodu pod Oistrachovou ulicí u Mlejna. Rozšířena a zpevněna bude také příčná pěšina od retenční nádrže k ulici U Jezera a stanici metra Luka. Pro spočinutí v příjemném prostředí by mělo být v parku nově rozmístěno na 40 nových laviček, hlavně podél nově vybudovaných cest.

Pro bezpečnost v parku je podstatné také doplnění veřejného osvětlení, zejména nejfrekventovanějších tras ve východní části parku kolem Nepomuckého rybníka. Celkem by mělo přibýt asi 90 lamp podél téměř dvou kilometrů cest. Dětské hřiště u Nepomuckého rybníka bude vybaveno novým zavlažovacím zařízením trávníků a pítkem s pitnou vodou pro návštěvníky hřiště i projíždějící cyklisty a bruslaře.

Důležitou součástí budování parku jsou samozřejmě nové výsadby stromů a keřů, které se soustředí do severní poloviny parku v celé jeho délce, od haldy Makču Pikču až po Oistrachovu ulici ve Stodůlkách. Budou zde vysazeny menší skupinky stromů, které uzavřou plochu parku od severu, podobně malé skupiny stromů budou vysazeny východně od horní retenční nádrže. Bude ale nutné také kácení. Plocha západně od horní nádrže je zarostlá náletovými dřevinami a nahodile vysázenými jehličnany. Zde se počítá s vyčištěním náletových dřevin, s probírkami ve skupinách stromů a terénními úpravami prudkých svahů.

Celkem budou v parku odstraněny 4 větší stromy a pročištěny skupiny stromů, následně ale bude vysazeno 62 stromů, přibližně 600 keřů a založeno 740 m2 pásů z kvetoucích trvalek podél platanové aleje i navazujícího stromořadí javorů.

Některé práce v parku můžete vidět již nyní, hotovo by mělo být v průběhu jarních měsíců.

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, tel. 235 011 212 nebo 235 011 202
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz