Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání rady

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

Rada MČ Praha 13 mj.

SCHVÁLILA

 • rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2014 – rozbor hlavní činnosti, rozbor zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozbor příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ, DDM, Rekreační objekt Kozel a rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb Prahy 13)
   
 • účetní závěrku MČ Praha 13 za 1. pololetí 2014

SCHVÁLILA

 • výběr nejvhodnější nabídky podané uchazečem VLTAVÍN HOLDING stavební podnik, s.r.o., IČ: 495 51 281, se sídlem Nuselská 132, Praha 4 k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené v otevřeném řízení s názvem Regenerace TI polikliniky Hostinského - II. a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. 488262, neboť nabídka tohoto uchazeče byla dle předem zveřejněných hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele
   
 • návrh smlouvy o dílo podaný vítězným uchazečem VLTAVÍN HOLDING stavební podnik, s.r.o.

VZALA NA VĚDOMÍ

provedené finanční kontroly v 1. pololetí roku 2014 včetně nedostatků zjištěných odborem kontroly Úřadu MČ Praha 13, rekapitulaci navržených opatření a jejich dodržování u hlavních zjištění

VZALA NA VĚDOMÍ

 • předloženou zprávu o plnění usnesení Rady MČ Praha 13 za uplynulé období k termínu 15. 8. 2014 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 27. 8. 2014
   
 • splnění uložených úkolů

SCHVÁLILA

 • výběr nejvhodnější nabídky podané uchazečem společností CDV služby, s.r.o., se sídlem Radlická 3185/1c, Praha 5, neboť nabídka tohoto uchazeče byla dle předem zveřejněného hodnotícího kritéria vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele k podlimitní veřejné zakázce na služby s názvem Zimní údržba a úklid komunikací ve správě MČ Praha 13 pod ev. číslem veřejné zakázky P13-43357/2014
   
 • návrh smlouvy o dílo podaný vítězným uchazečem

SCHVÁLILA

 • výběr nejvhodnější nabídky, podané uchazečem IKON, spol. s r.o., se sídlem Nehvizdská 22/8, Praha 9, neboť nabídka tohoto uchazeče byla dle předem zveřejněných hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele k nadlimitní veřejné zakázce na služby vyhlášené v otevřeném řízení s názvem Zajištění správy a provozu sportovních a kulturních zařízení včetně veřejných WC ve správě MČ Praha 13 a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. číslem 487661
   
 • návrh příkazní smlouvy o výkonu správy objektů a zajištění služeb podaný vítězným uchazečem IKON, spol. s r.o.

SCHVÁLILA

zavření darovací smlouvy mezi společností FORSEA, s.r.o., a MČ Praha 13, jejímž předmětem je darování pomníku padlým odbojářům z 2. světové války, který byl umístěn v blízkosti stanice metra Nové Butovice.

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS