Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poplatky za psy hraďte včas

V nejbližších dnech budou rozesílány urgence (dodatečné složenky) dlužníkům, kteří nemají za psa uhrazeny poplatky.
Upozorňuji, že každý, kdo takovou složenku obdrží, je v naší evidenci veden jako dlužník!
Pokud dlužník již psa nemá, protože pes uhynul, byl předán jiné osobě apod., je nutné jej z naší evidence odhlásit při osobní návštěvě nebo písemně. Není-li pes řádně a doložitelně odhlášen, poplatková povinnost i nadále trvá.
Při neuhrazení této obdržené složenky bude počátkem příštího roku následovat vymáhání dluhu, a to včetně jeho navýšení o 1 nebo 2 násobek, jako sankce za nedodržení termínu splatnosti.
Exekuční vymáhání provádí přímo Úřad MČ Praha 13, dlužníci tedy nedostanou soudní obsílku, ale exekuce jim bude provedena v rámci daňového řízení.

Případné dotazy směřujte na Úřad MČ Praha 13, ekonomický odbor, odd. daní a poplatků, Sluneční náměstí 13, tel. 235 011 411, fax 235 011 414, e-mail CizaM@p13.mepnet.cz.

Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků EKO