Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Informace pro ubytovatele

Pracovníci ÚMČ Praha 13 opakovaně zjišťují, že někteří ubytovatelé, kteří za účelem rekreačního pobytu pronajímají turistům byty, domy nebo jejich části, neplní své zákonné povinnosti. Zde je několik základních informací k ubytování poskytnutému za úplatu, které podléhá místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt:

  • Ubytovatel je povinen oznámit zahájení ubytovací činnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí právní moci povolení nebo oprávnění k ubytování, případně ode dne zahájení ubytování. Poplatková povinnost se týká všech pronajímatelů, tedy i těch, kteří na tuto činnost nepotřebují živnostenské oprávnění nebo nemají prostory kolaudované pro dané účely.
  • Poplatek platí osoba přechodně ubytovaná za účelem rekreace či léčení, pokud neprokáže jiný důvod (služební cesta, pracovní pobyt), nebo není od poplatku osvobozena – to je nutno zohlednit v ubytovací knize.
  • Poplatek vybírá fyzická nebo právnická osoba, která ubytování k rekreaci za úplatu poskytla, tedy ubytovatel. Tato osoba je plátcem poplatku a zodpovídá za jeho vybrání a odvedení ve prospěch ÚMČ Praha 13.
  • Sazba poplatku je 15 Kč za osobu za každý i započatý den, kromě dne příchodu (tedy de facto za přespání).
  • Poplatek upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 27/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, v platném znění.

Plátci uvedeného poplatku se přihlašují na oddělení daní a poplatků ekonomického odboru u paní Hruškové, tel. 235 011 408, e-mail HruskovaR@p13.mepnet.cz.