Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

Rada MČ Praha 13 mj.

SCHVÁLILA

výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, k nadlimitní veřejné zakázce na služby vyhlášené v otevřeném řízení pod názvem Komplexní pojištění Městské části Praha 13, neboť nabídka tohoto uchazeče byla dle předem zveřejněných hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele a pojistné smlouvy s vybraným uchazečem

SCHVÁLILA

veřejnou zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné plnění k veřejné zakázce na stavební práce s názvem Nástavba na pavilon C FZŠ prof. O. Chlupa, Fingerova 2186, Praha 13 – dodatečné stavební práce, ev. č. P13-47849/2016

SCHVÁLILA

uzavření Smlouvy o převodu práv k užití a zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS MC13 – modul rozklikávací rozpočet – s firmou Gordic, spol. s r.o., se sídlem Erbenova 4, Jihlava

VZALA NA VĚDOMÍ

předloženou zprávu o plnění usnesení Rady MČ za uplynulé období k termínu 31. 7. 2016, včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 5. 9. 2016, a splnění uložených úkolů

a SCHVÁLILA

pro splnění dosud nesplněných úkolů nové termíny ve smyslu návrhů nositelů úkolů

SCHVÁLILA

výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem ERMONT, spol. s r.o., se sídlem Tyršova 781, Hlinsko, k veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené formou jednacího řízení bez uveřejnění s názvem Nástavba na pavilon C FZŠ prof. O. Chlupa, Fingerova 2186, Praha 13 – dodatečné stavební práce, pod ev. č. P13 – 47849/2016, neboť nabídka této společnosti byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele a návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností ERMONT, spol. s r.o.

SCHVÁLILA

výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem Gardenline, s.r.o., se sídlem Šeříková 405/13, Litoměřice, k nadlimitní veřejné zakázce na služby vyhlášené v otevřeném řízení pod názvem Revitalizace veřejné zeleně v majetku MČ Praha 13 – opakování, neboť nabídka tohoto uchazeče byla dle předem zveřejněných hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele a smlouvu o dílo s vybraným uchazečem Gardenline, s.r.o.

SCHVÁLILA

výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem KOBIT – THZ, s.r.o., se sídlem Tovární 123, Slatiňany, k nadlimitní veřejné zakázce na dodávku, vyhlášené v otevřeném řízení pod názvem Dodávka hasičského vozidla CAS 30, neboť nabídka tohoto uchazeče byla dle předem zveřejněných hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele a kupní smlouvu s vybraným uchazečem KOBIT – THZ, s.r.o

SCHVÁLILA

smlouvu o dílo s firmou Česká zahrada, s.r.o., Slavníkova 2357/9, Praha 6, k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce při Rekonstrukci dětského hřiště Zázvorkova

SOUHLASILA

s uzavřením dohody o provedení stavby s hlavním městem Prahou pro realizaci akce Plocha pro parkování Klausova x Netouškova, Praha 13

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS