Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ustavující zasedání nového zastupitelstva

Noví členové Zastupitelstva městské části Praha 13, kteří byli zvoleni v zářijových komunálních volbách, se poprvé sešli na ustavujícím zasedání zastupitelstva ve středu 19. října 2022. Stávající starosta David Vodrážka uvítal nové zastupitelstvo a konstatoval, že se dostavilo 34 zastupitelů a zasedání je tedy usnášeníschopné. Poté všichni členové nového zastupitelstva složili slib do rukou starosty Davida Vodrážky. Následně zvolili zastupitelé mandátový výbor a návrhový a volební výbor. Mandátový výbor pak ověřil platnost mandátů všech přítomných zastupitelů.
Hlavním bodem programu ustavujícího zasedání byly volby jednotlivých orgánů MČ Praha 13, v první řadě starosty. Tato volba proběhla po schvál ení volebního řádu. Starostou městské části zastupitelstvo zvolilo Davida Vodrážku (ODS), který vykonával funkci starosty již v předchozích volebních obdobích 2002–2006, 2006–2010, 2010–2014 a 2014–2018, 2018–2022. Zastupitelstvo dále rozhodlo, že v následujícím období budou působit čtyři zástupci starosty. Kandidáti navržení jednotlivými stranami se krátce představili a vyslovili souhlas s kandidaturou. Do funkcí místostarostů byli poté zvoleni Petr Zeman (ODS), David Zelený (ODS), Marcela Plesníková (ANO 2011) a Ivana Todlová (TOP 09). Starosta David Vodrážka bude mít kompetence vyplývající ze zákona a strategický rozvoj, dále finance, legislativu a sociální oblast; zástupce starosty Petr Zeman má v působnosti oblast majetku, investic, kultury, tělovýchovné a spolkové činnosti; místostarosta David Zelený zodpovídá za oblast bytové politiky, správcovských firem a dopravu, místostarostka Marcela Plesníková má v gesci oblast školství, a životního prostředí a místostarostka Ivana Todlová oblast územního rozvoje a informatiky.

Rada městské části bude v následujícím volebním období opět devítičlenná. Tvoří ji automaticky starosta a čtyři místostarostové, další čtyři radní bylo tedy třeba zvolit. Kandidáti navržení stranami se krátce představili a vyslovili souhlas s kandidaturou. Členy rady byli poté zvoleni Michal Drábek (ANO 2011), Petr Praus (TOP 09), Zbyněk Pastrňák (ODS) a Josef Zobal (ANO 2011).
V poslední části zasedání zastupitelstvo jednalo o zřízení jednotlivých výborů. Kromě finančního a kontrolního výboru, jejichž zřízení je na základě §100 zákona o hl. městě Praze povinné, rozhodlo zastupitelstvo o zřízení dalších sedmi výborů – výboru majetkového, výboru pro místní Agendu 21, výboru pro životní prostředí, výboru pro evropské fondy a informatiku, výboru sociálního, výboru pro dopravu a bezpečnost a výboru pro výchovu a vzdělávání. Po rozpravě zastupitelstvo schválilo počty členů výborů, postupně zvolilo jejich předsedy, členy a tajemníky a rozhodlo, kteří členové zastupitelstva budou uvolněni pro výkon funkce. Složení jednotlivých výborů najdete na www.praha13.cz v oblasti Samospráva, stejně jako informaci o ustavení politických klubů, kterou zastupitelstvo vzalo na vědomí. Zastupitelstvo také schválilo rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2023.
Nově zvolená Rada městské části Praha 13 se poprvé sejde v pondělí 10. listopadu.

Výsledky komunálních voleb konaných 23. a 24. 9. 2022


Kandidátní listinaHlasy abs.Hlasy v %Počet kandidátůPřepočtený základ dle  počtu kandidátůPřepočtené % platných hlasůPočet mandátů
1Občanská demokratická strana 162 28027,7335
585 248,0027,7211
2ANO 201194 65316,1735585 248,00 16,176
3 Zelení a Piráti pro 13 88 28715,0935585 248,00 15,086
4 Praha 13 Sobě 64 494 11,02 35 585 248,00 11,014
5SEN 21 pro Prahu 13 a SPDV 555 7999,5335 585 248,00 9,534
6 SPD, Trikolora a NK pro Prahu 1334 659 5,92 35585 248,00 5,92 2
7Společně pro Prahu 13 34 250 5,85 35 585 248,00 5,85 2
8Starostové a nezávislí 28 5534,8835585 248,004,870
9 Praha13 bez chaosu11 1251,9035585 248,001,900
10 Svobodní6 4961,1122367 870,17 1,760
11Komunistická strana Čech a Moravy4 652 0,79 16267 541,941,730


Lucie Steinerová